Регионални центрове за оценка

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) извършват на практика координацията и практическото провеждане на оценката на компетенциите в подбраните пилотни предприятия и ключови длъжности в тях. Те осъществяват своята дейност на основата на разработените в секторните референтни звена компетентностни модели, под методическото ръководство на Националния център за оценка на компетенциите и в сътрудничество със Секторните референтни звена.

 

Дейност на регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)

 

2014 г.

 

Регионалните референти актуализират и допълват списъците с данни за големи предприятия в региона и провеждат консултации за възможностите на MyCompetence.

Те подпомагат провеждането на онлайн анкетно проучване за приложимостта на разработените компетентностни модели на  пет ключови длъжности във всеки сектор.

Референтите набират представители на предприятия в региона, които да получат достъп до е-обучения. Популяризират приемната на БСК по проекта за MyCompetence. 

 

Осъществяват контакти и провеждат работни срещи с експерти от бюрата по труда по региони.

 

Референтте се включват в „Паралелно анкетно проучване на очакванията на работодателите и нагласите на младите специалисти за успешно представяне на работното място“. Подпомагат логистично провеждането на структурирано интервю по образец с експерти от бюрата по труда.

 

Преглеждат и изготвят експертни мнения  за подготвените видео обучения за работа със системата MyCompetence, „Обучение за обучители“ и „Управление в условията на криза“. 

 

Регионалните референти изпълняват и текущи информационни задачи:

         •  Консултират предприятията в региона за функционалностите на MyCompetence и за ползите от нейното ползване;

         •  Организират работни и консултативни срещи с потенциални пилотни предприятия от региона. 

 

 

2013 г.  

 

Регионалните референти проучват приложимостта в практиката на разработените в сектора компетентностни модели за ключови длъжности и свързаните с тях карти за оценка на компетенциите. Те набират респонденти за тяхното тестване в съответния регион, участват във валидирането и апробирането на инструментите за оценка на комптенциите.

 

Референтите организират обучения, набират участници по региони, изготвят регистри на желаещите да се включат в присъствени курсове.

 

Провеждат консултации на 30 физически и 3 юридически лица в допълнение към процеса по верифициране и тестване на секторните компетентностни модели.

 

Проучват мнението на работодателите в региона и изготвят предложения за нови длъжности, които да бъдат включени в Националната класификация на професиите и длъжностите.

 

Участват в електрона анкета за определяне на жизнения цикъл на компетенциите за различни области, набират респонденти в региона.

 

Включват се в съвместни анкетни проучвания на проекта с висши училища (Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов, и Нов български университет)  за очакванията на студенти и работодатели.

 

Регионалните референти изпълняват и текущи информационни задачи:

  • Предоставят на пилотните предприятия в бранша и региона актуална информация за дейностите по проекта на БСК;
  • Информира работодатели по въпроси, свързани с компетентностните модели;
  • Консултират потребители на MyCompetence за нейното ползване;
  • Организират работни и консултативни срещи с потенциални пилотни предприятия от региона.

 

 

2012 г. 

 

През първата половина на 2012 г. се създават Регионални центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) в Перник, Пловдив, Кърджали, Русе и София.

 

Регионалните референти се включват в анкетно проучване на тема "Компетенции, професионална квалификация, образователно ниво на работната сила и ученето през целия живот", набират участници от целевите групи в регионите.

 

Регионалните референти преминават обучение на тема „Връзки с обществеността" с цел подготовка и провеждане на пресконференции за популяризиране на проекта в регионите.

 

Популяризират седмичния бюлетин по проекта на БСК с цел увеличаване броя на абонатите в съответния регион.

 

Референтите събират данни, проучват и изготвят регионални обзори на работната сила.  В тях се включват основни тенденции, проблеми и прогнози за развитие на работната сила в регионите, както и установени практики по управление на човешкия капитал.

 

Събират и обработват информация за представяне на отделните региони в страницата на проекта в интернет.

 

Референтите организират обучения, набират участници по региони, изготвят регистри на желаещите да се включат в присъствени курсове.

 

Изготвят регистър на консултантски агенции в областта на човешките услуги по региони (вкл. частни бюра по труда, трудови посредници, фирми, предлагащи софтуерни решения в областта на услугите по персонала и т.н.).

 

Регионалните референти подготвят списък с действащи специалисти по човешки ресурси в по-големите предприятия от региона. Те представят проекта в професионални гимназии, областни и общински управи и съвети за социално партньорство. Организират пресконференции за популяризиране на проекта в регионите.

 

Референтите преглеждат и тестват разработените електронни обучения и изказват експертни мнения.

 

Регионалните референти изпълняват и текущи информационни задачи:

  • Предоставят на пилотните предприятия в бранша и региона актуална информация за дейностите по проекта на БСК;
  • Информират работодатели по въпроси, свързани с компетентностните модели;
  • Консултират потребители на MyCompetence за нейното ползване;
  • Организират работни и консултативни срещи с потенциални пилотни предприятия от региона.

 

 

2011 г. 

 

През ноември 2011 г. се създават Регионални центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) в Стара Загора, Плевен, Варна, Бургас и Шумен. Изготвят се тематични планове за дейността им през 2012 г.

 

Регионалните референти създават структурата и започват да попълват регионални досиета с информация за предприятията, училищата, висшите учебни заведения, центровете за професионално обучение и трудовите посредници в съответния регион.

 

Установява контакти със секторните референти и членовете на Секторните консултативни съвети от секторите, които имат пилотни предприятия на територията на региона. Договарят форми на взаимодействие.

 

Референтите изготвят списъци на оценителите от  съответния регион. Установяват контакти с тях, договарят форми на сътрудничество, подпомагане и консултиране на тяхната дейност.

 

Организират работни съвещания с представители на образователните институции в региона, на които се представят проектът на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence) и дейността на РЦОК.

 

В РЦОК се организират регионални кръгли маси по проблемите на заетостта и уменията на работната сила.

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа