Новини
MyCompetence продължава да се развива и след края на проекта MyCompetence продължава да се развива и след края на проекта
26.06.2015
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) ще продължи да се развива и след края на проекта за нейното разработване и внедряване, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2007-2013).

 

Това стана ясно на деветото заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК), което се проведе днес в Българска стопанска камара (БСК). Членовете на съвета поздравиха екипа на БСК за сериозните резултати, постигнати през последните пет години,  и обсъдиха перспективите пред MyCompetence.

 

Те се обединиха около мнението, че системата ще се развива в няколко основни области: управление на човешките ресурси, пазар на труда, образование и интеграция с други системи.

 

В сферата на мениджмънта на персонал се предвижда да се разработят компетентностни модели на длъжности в пет нови икономически сектора (към съществуващите 20). Ще продължи да се разширява националната референтна мрежа и ще се създадат секторни съвети по уменията. Планира се също разработването на електронни инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места. Ще се увеличи наборът от инструменти за оценка на компетенции в MyCompetence. Ще се добавят нови електронни обучения по ключови компетенции.

 

В областта на пазара на труда БСК ще работи върху прогнозирането на потребностите от конкретни знания и умения чрез набиране на структурирана информация и данни от предприятия в най-малко 25 сектора. Ще се съберат данни за дефицитите в уменията и знанията на работната сила в България по сектори и региони. Ще се разработи интернет базиран модул за анализ и оценка на потребностите от обучение.

 

Планира се активно партньорство с Агенция по заетостта. В системата ще се създаде онлайн модул за кариерно ориентиране на безработни лица, ще се разработят инструменти и среда за изготвяне и регистриране на профил на безработното лице, в т.ч. и портфолио на уменията. Предвижда се MyCompetence да предлага също електронен инструмент за получаване на обратна връзка  от участниците в програми за стажуване и чиракуване.

 

Ще се работи върху система за сертифициране и обучение на наставници на чираци и стажанти в предприятията, както и за оценяване и мониторинг на качеството на работните места. Мисли се върху методика и прототип на инструмент за оценка на добавената стойност (ефективността) от проведено обучение. Ще се разработят компетентностни модели на длъжности, обявени за вакантни в бюрата по труда.    

 

Въвеждането на дуално обучение е приоритет на БСК в сферата на образованието. Системата на БСК ще помага за управление на учебни планове и програми в професионалното образование и обучение и тяхното хармонизиране в съответствие с изискванията на пазара на труда. В платформата MyCompetence ще има интернет базирани модули за разработване на държавни образователни изисквания, както и за управление на академичните планове и програми и тяхното хармонизиране с потребностите на бизнеса.

 

Екипът на БСК си поставя за задача да разработи компетентностни профили на учителски длъжности в системата на професионалното образование, а също електронна платформа с инструменти за оценка на компетентностите на педагогическите кадри от системата на професионалното образование.      

 

Системата MyCompetence може да бъде полезна за обучение и сертифициране на оценители на професионални педагогически компетенции от системата на професионалното образование. Нейните ресурси ще бъдат обогатени с електронни обучения по базови компетенции в учителската професия в професионалното образование.     

 

Експертите на камарата имат амбицията да предложат методология и система за проучване и идентифициране на „защитени професии" и специалности в професионалното образование. БСК ще бъде инициатор на партньорска мрежа между бизнес и професионално образование за продължаващо обучение и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения на педагогическите кадри.   

 

В проекта за бъдещо развитие на MyCompetence е залегнало също създаването на модел за обратна връзка за качеството на реализацията на завършилите висше образование, надграждане на рейтинговата система за висшето образование, както и методика за измерване и оценка на жизнения цикъл на компетенциите, придобити в резултат от ученето.

 

Екипът на MyCompetence има амбицията да създаде оперативна съвместимост между системата на БСК и други системи в същата сфера като HR-XML, ESCO, ISCO, NACE, Shema.org, Workitect.com, O*Net. Ще се работи върху възможност за обмен на данни с Europass, Eures (CV), Агенция по заетостта, както и върху интеграция с електронни трудови борси.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа