Новини
MyCompetence е мост между бизнеса и образованието MyCompetence е мост между бизнеса и образованието
30.08.2013
Източник: БСК

„Едва 33 - 35% от завършилите училище българи работят това, за което са учили". Причина за това е, че  бизнес и образование не говорят на един и същ език.

 

Това обяви Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК), на конференция в рамките на „Летен университет 2013 г." на Софийския университет „Св. Климент Охридски" в курортен комплекс „Албена". Там той участва с презентация на тема „Какво очаква бизнесът от младите специалисти? Оценката на компетенциите онлайн като инструмент за кариерно развитие".

 

Непрекъснато се бълват кадри, които не се търсят на пазара на труда, обясни Томчо Томов. Така например кое училище днес създава асансьорни техници, попита експертът. В някои професионални гимназии се обучавали младежи за хладилни техници, но нямало такива, които са способни да ремонтират климатици. Едва 2% от свободните работни позиции са за хора с хуманитарно образование, от университетите обаче излизат цели 24 % специалисти с такова образование, стана ясно от презентацията.

 

Ръководителят на НЦОК представи на студентите Информационната система за оценка на комптенциите (MyCompetence), разработена от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес. Това е  иновативен и уникален за България дигитален продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знанията, уменията и компетенциите, свързани с упражняването на различни професии и длъжности, отбеляза Томов. Той обърна внимание на студентите, че системата е онлайн базирана и вече е достъпна за потребителите на сайта www.mycompetence.bg

 

Томчо Томов посочи основните потребители, на които MyCompetence дава добавена стойност:

1.   Работодатели. Те изцяло могат да ползват системата при въвеждането на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси. Системата помага за разгръщане и повишаване на потенциала на хората, като дава възможност той да бъде измерен и непрекъснато развиван и усъвършенстван.

2. Служители и търсещи работа. Ползвайки MyCompetence.bg, те разполагат с модел, по който могат да се ориентират дали демонстрират онези поведения, които според секторния стандарт водят до успешно представяне. Системата им помага не само да установят дефицитите в своите знания и компетенции, но и да се справят с тях, като им посочва пътища и им предлага инструменти за развитие на компетенциите.

3. Образователни институции. MyCompetence.bg дава възможност на средни и висши училища, академични институции, центрове за професионално обучение да бъдат гъвкави и да организират подготовката на кадрите спрямо потребностите на икономиката и бизнеса. За това има два пътя:

•  Държавните образователни изисквания могат да бъдат изготвяни на базата на професионалните стандарти, разработени въз основа изискванията на бизнеса.

•   Учебните програми могат да се актуализират периодично спрямо потребностите на реалната икономика. Системата може да предостави атрактивни и интересни подходи за оценяването на придобитите знания, умения и компетенции според разработените в нея професионални стандарти.

4. Студенти и ученици. Те имат възможност да се ориентират за очакванията и изискванията на работодателите към отделните професии и спрямо тях да изберат най-подходящото за себе си учебно заведение. Системата дава възможност за тестване знанията и компетенциите на входа и на изхода от обучението. MyCompetence.bg предлага един вид външно оценяване - спрямо изискванията на практиката, което няма връзка с оценките, получени в училище или в университета.

5. Институциите на пазара на труда. MyCompetence.bg дава възможност да се прогнозират потребностите от нови умения и квалификации и да се вземат адекватни решения, свързани с пазара на труда. Системата постоянно натрупва информация,  опит и практики относно най-добрите подходи в областта на внедряването на компетентностния подход в управлението на персонала и предоставя възможност за осъществяване на адекватни политики на базата на анализа на данните.

 

Ръководителят на НЦОК подчерта, че компетентностните модели в MyCompetence ще бъдат основа за разработване на Държавните образователни изисквания в професионалното образование и учебните планове и програми в университетите. В тази връзка БСК стартира съвместен проект за актуализация на учебните планове и програми в СУ"Кл.Охридски", Нов български университет, Технически университет - София, Европейски политехнически университет и Стопанска академия - Свищов, съобщи Томчо Томов.Крайната цел на проекта е създаването на условия за повишаване на гъвкавостта и ефективността на работната сила, както и за преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България, добави Томов.

 

В реализирането на проекта се включиха 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета и 17 водещи консултантски  агенции за управление на човешките ресурси, стана ясно още от презентацията. За периода на проекта (2010-2013 г.) са осъществени 78 национални и секторни проучвания, последвани от анализи за състоянието на пазара на труда, технологичното обновление на икономиката и качеството на образованието и квалификацията. Разработени  и предоставени на компетентните институции са над 400 предложения за усъвършенстване и промени в нормативната уредба.

 

Проучен е международният опит, разработени и издадени са 49 методики, наръчници и указания в помощ на потребителите на системата и мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Всички тези разработки и публикации са достъпни на сайта на проекта www.competencemap.bg и чрез електронния бюлетин, който има над 15 000 абонати.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа