xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Cedefop: България полага усилия да развива професионалното образование
Новини
Cedefop: България полага усилия да развива професионалното образование Cedefop: България полага усилия да развива професионалното образование
01.04.2015
Източник: БСК

България полага усилия да направи професионалното образование по-привлекателно за младите хора, по-качествено и по-ефективно. Тя се опитва да стимулира по-широко участие в системата за учене през целия живот и професионална мобилност. Насърчаването на творчество, иновации и предприемачески дух в професионалното образование също са на дневен ред в страната, но получават по-малко внимание. Същото се отнася до мерките за развитие на принципите за справедливост и социално включване в професионалното образование.

 

По този начин е представена нашата страна в аналитичен доклад на  Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за реформите в системите на професионалното образование и обучение в държавите от ЕС между 2010 и 2014 г.

 

Като подчертава, че приоритетното развитие на професионалното образование и обучение повишава значително шансовете на гражданите да намерят трайна заетост, Cedefop набляга в документа върху четири стратегически цели:

 

-          повишаване на привлекателността на професионалното образование, на неговото качество и ефективност;

-          постигане на учене през целия живот и мобилност в професионалното образование;

-          насърчаване на творчество, иновации и предприемачески дух в професионалното образование;

-          развитие на професионалното образование на принципа на справедливостта и социалното включване.

 

Съобразно усилията и напредъка на членките на ЕС за постигане на тези основни цели европейският център разделя страните в четири групи с уговорката, че те не са хомогенни и не отразяват спецификите в отделните държави.  България попада в категорията на държавите, които от 2010 г. насам са отбелязали значителен напредък в стимулирането на професионалното образование и обучение и в движението към изброените цели.

 

Нашата страна е в компанията на Естония, Ирландия, Люксембург, Португалия и Румъния. Между тези държави обаче има и важни различия. Ирландия и Люксембург например са страни с дългогодишни традиции и развити институции в сферата на професионалното образование и обучение. Съвсем различно е положението в България, Естония и Румъния. Икономическата ситуация и състоянието на пазара на труда в отделните държави също е различно: Ирландия, България и Португалия страдат от особено високи нива на младежка безработица.  

 

Страните в тази група обаче си приличат по интензивността на мерките за развитие на професионалното образование след 2010 г. Експертите на Cedefop препоръчват на България, Ирландия и Румъния да обърнат особено внимание върху слабото участие в ученето през целия живот и да разработят специални подходи за повишаване на квалификацията и продължаващото обучение на вече заетите в икономиката.

 

Трите държави трябва да взимат пример от Люксембург, където нивото на младежката безработица е ниско, делът на висококвалифицираната заетост е висок, участието в професионално образование и обучение в горния гимназиален курс и след средно образование е масово. Въпреки това там продължават да се разработват и прилагат нови политики за стимулиране на професионалното образование. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа