Новини
407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК 407 оценители на компетенции бяха обучени по проекта на БСК
27.03.2013
Източник: БСК

На 21 и 22 март 2013 г. в гр. Пловдив се проведе последното обучение за оценители на компетенции по проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


В 21 обучения се включиха 407 представители на 200 пилотни предприятия по проекта, основно специалисти „Човешки ресурси", както и представители на работодателски организации, на партньорите по проекта - синдикалните организации КНСБ и КТ„Подкрепа", а също така и министерства и агенции, чиито дейности са пряко свързани с пазара на труда.Обучаващите се запознаваха с различни методи за определяне на ключови длъжности в предприятията, профили на длъжности и компетентностни модели, споделяха опита на техния сектор и предприятие в областта на компетентностния подход за оценка на компетенциите.

Преподавателят Добрин Падалски, заедно с теоретичните подходи към материята, предлагаше на курсистите разнообразие от практически упражнения под формата на казуси, ролеви игри и др.        


Оценителите са и първите потребители на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, която се изгражда по проекта, като обучението им даде знания за същността на основните процеси, свързани с анализа и проектирането на длъжностите в организацията/сектора, за типовете компетенции, за методите и подходите за разработване на компетентностен модел на организацията/сектора и компетентностен профил на длъжността, за инструментите, използвани за измерване и оценяване на компетенции. Обученията се извършваха на базата на разработените по проекта Методики за определяне на ключовите длъжности и за разработване на компетентностен модел, както и на Основните правила за оценка на компетенции.


Обучението на оценителите повиши и техните ключовите компетенции, като се акцентира на Умението за самостоятелно учене и събиране на информация, като основно при работа с голям обем информация. Оценителите ползваха и всички разработени по проекта материали, достъпни в електронен вид.


Прилагането на придобитите от оценителите умения и компетенции ще подпомогнат процесите на по-гъвкаво използване на работната сила, повишаване на нейното качество, а оттук и на конкурентността на бизнеса на ниво организация, сектор, регион.


Обучението стана възможно и благодарение на работата на секторните референти на 20-те пилотни сектора, които активно комуникираха с пилотните предприятия, като търсеха най-подходящите кандидатури за оценители.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа