Новини
15 производители на безалкохолни напитки се включиха в проекта на БСК 15 производители на безалкохолни напитки се включиха в проекта на БСК
14.05.2014
Източник: Секторен референт

 

На проведеното на 08 май 2014 г. в София годишно отчетно-изборно събрание на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България секторният референт на MyCompetence Милчо Бошев представи участието на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води” в проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” в периода 2012-2013 г.


q    Към целите на проекта са присъединени 15 пилотни предприятия от сектора;

q    Под ръководството на проф.Валентин Бъчваров - председател на Секторния консултативен съвет, в периода май 2012 - април 2014 са проведени 13 заседания;

q    В Секторния консултативен съвет са внесени и обсъдени 25 становища, анализи и проблемни въпроси на експерти и членове на СКС;

q    Организирано е участие  в:

     -  обучение на 20 експерта от фирми  в сектора като  сертифицирани оценители ;

     -  обучение на 58 мениджъри и специалисти по ключови и дигитални компетенции от предприятия в сектора;

     -  онлайн анкетно проучване относно приложимостта на разработените компетентностни модели на  5 ключови длъжности в сектора;

q      Разработени и приети са анализи на компетенциите на  работната сила в сектора  през 2012 г. и 2013 г.

q      Обсъден е вариант на Секторен компетентностен модел (СКМ) през 2013 г.

q       СКМ обхваща общи задължителни квалификации, стандарти и умения, необходими за ефективното функциониране на сектор  „Преработваща промишленост, 11 – Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води”.

q       Съгласно действащия Класификатор на икономическите дейности КИД-2008 икономическата дейност Производство на безалкохолни напитки е с код 11.07, раздел 11 – Производство на напитки, сектор С – Преработваща промишленост.

q     Моделът включва 20 ключови длъжности /КД/ изведени за сектора.  На заседание на СКС през м.април 2014 г. са утвърдени допълнително още 5 КД.

q      За всяка длъжност са разписани компетенции, разделени на основни, специфични и управленски.

q      Основните, управленските и общите компетенции в модела са създадени специално за сектора производство на безалкохолни напитки и бутилирани води с активното участие на пилотните предприятия.

q      Компетенциите са съобразени с особеностите на дейността в сектора, процесите протичащи в различните предприятия, както и стратегията за развитие на сектор.

q    Организирано е участие на 20 експерта с 78 анкети в тест и ретест по Ключови компетенции, Социални компетенции, Емоционална компетенция;


q    Организирано е участие в анкетно проучване на жизнения цикъл на придобитата квалификация и компетенции на работната сила по 4 основни теми:

-   Удовлетвореност от придобитата квалификация;

-   Предизвикателства в практиката;

-   Жизнен цикъл на квалификациите и компетенциите;

-   Перспективи за поддържане на квалификацията;  


Предстои:

q  Провеждане на полеви интервюта с 10 експерта от 5 пилотни предприятия за приложимостта на секторния модел;

q  Тестване 10 ключови длъжности в 10 пилотни предприятия;

q  Изготвяне на експериментална оценка на компетенциите на10 служители, заемаюи ключови длъжности, за които са разработени компетентностхи профили;

q  Провеждане консултации с ръководни кадри в 10 компании и с 40 експерти и специалисти от сектора по методи и техники за разработване на фирмени модели на длъжности и карти за оценка на компетенциите, чрез тестване и адаптиране на Секторния модел;

q    Разработване  на 10 фирмени модела на ключови за сектора длъжности и карти за оценка на компетенциите в пет от пилотните предприятия от сектора;

q   Изготвяне на Аналитичен доклад за резултатите от тестването, верифицирането и консултирането на секторния модел;

q  Провеждане на обучения на работното място на 31 специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи;


Подчертани бяха ползите от проекта за фирмите, за работодатели, за образователните институции, студенти и ученици и институциите за пазара на труда.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа