Новини
11- ти Ноември - Ден на охранителя и частната охранителна дейност
11.11.2012

11 Ноември

ДЕН НА ОХРАНИТЕЛЯ И ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

 

Професията „Охранител” е официално призната в България и упражняващите тази професия заслужиха да имат своя професионален празник

Тя е  част от превантивната система за противодействие на престъпността и подпомага укрепването на обществения ред и сигурността в страната

Частната охранителна дейност е вплетена в болшинството отрасли на българската икономика и засяга почти всички сфери на обществените отношения.

За това говорят фактите от Секторния Анализ на „Дейности по охрана и разследване“, [i] разработен в рамките на проекта на БСК[ii] „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”[iii]. Проектът на финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

Анализът обхваща всички подсектори на сектор „Дейности по охрана и разследване“, а именно: „Консултантски услуги за охрана, сигурност и разследване“, „Изграждане на електрически инсталации, „Дейности в областта на технически системи за сигурност“, „Частна охранителна дейност (ЧОД) без използване на системи за сигурност“, и „Дейности по разследване и издирване“.

Независимо че някой се опитват да тълкуват данните по свой начин то те са красноречиви :

 Статистиката показва, че от 2008 до 2010 г. има плавен спад на броя на фирмите и в петте подсектора. От 4 888 през 2008 г. те намаляват до 4 514 през 2011 г.

 През 2011 г. се забелязва известно повишаване на броя на фирмите в три от подсекторите – „Консултантски услуги“, „ЧОД без технически системи“ и „Дейности в областта на техническите системи за сигурност“, което може да се обясни с увеличената престъпност през последната година, в резултат на която се е генерирала по-интензивна необходимост от сигурност у потребителите.

71% от заетите в подсектор „ЧОД без технически системи за сигурност“ са мъже, а 32 на сто от тях са във възрастовата група 55-64 години; При жените възрастовата група с най-голям брой заети за всички подсектори е 25-34 г. (33%), следвана от 35-44 г. (26%)

Нелеките условия за правене на бизнес в сферата на частните услуги за сигурност и твърде ниското заплащане на работната сила в сектора, са неблагоприятни фактори за повишаване качеството на човешките ресурси в бранша, в т.ч. квалификация, компетентности, умения, мотивация за усъвършенстване и припознаване на охранителната дейност като професионално призвание.

Липсата на утвърден секторен Компетентностен модел, който задължително да се прилага, и използването на заетите в сектора основно за извършване на портиерска и пазаческа дейност девалвират професията и уронват авторитета й на частен вариант на правоохранителна структура.

Секторът е на едно от първите места като работодател по заети служители, от което следва че е изключително необходимо да се развие определен професионален Компетентностен модел, да се създадат и въведат професионални стандарти в него.

Според социологическо проучване на Институт „Отворено общество“ от края на 2010 г., повече от половината от фирмите в страната ползват СОТ, почти 10% имат наета частна охранителна фирма и още 6% - жива охрана (при стоте най-големи фирми над 60% имат охранителна фирма, над 34% имат СОТ и над 31% имат жива охрана).

Годишно фирмите плащат средно по 3 096 лв. за сигурност и 4 448 лв. за правни услуги. Според същото изследване средният разход за сигурност в една фирма е 3 096 лева.

 Ако приемем, че в България има около 300 хиляди активни фирми, то общият годишен разход за сигурност е малко над 900 милиона годишно (тук се включват всички разходи, не само наемането на външни фирми).

Според изследване на Световната банка, в България фирмите заделят около 0,83% от обема на продажбите си за разходи за сигурност, а загубите им заради кражби, грабежи и вандализъм са 3,73% от продажбите им.

 

От името на Управителния Съвет на Национална Асоциация на Фирмите Охраняващи с Технически Средства – НАФОТС пожелаваме на всички заети в този наистина не лек бизнес преди всичко Здраве на тях и на семействата им, Успехи и много поводи за усмивки.

 

Стефан Ганков                                                                                                           София , 11 Ноември 2012г

Председател на УС

НАФОТС
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа