xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Университетите ще обновяват учебните си програми, БСК ще партнира
Новини
Университетите ще обновяват учебните си програми, БСК ще партнира Университетите ще обновяват учебните си програми, БСК ще партнира
28.05.2012
Източник: БСК

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов проведе работна среща с представители на водещи университети у нас.

В рамките на срещата Томчо Томов представи напредъка по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Пред представителите на академичната общност г-н Томов отбеляза, че предприятията трудно намират за своята дейност квалифицирани работници, оперативни ръководители и мениджъри, но почти без трудност намират нискоквалифицирани работници.


„Това е индикатор, че е налице разминаване между потребностите на икономиката и кадрите, които се подготвят от образователната система.“, коментира Томчо Томов. Според него, главните причини за трудното намиране на персонал са: отлив на младите хора от техническите специалности, разминаването между търсене и предлагане на пазара на труд, несъответствието на образователните стандарти, учебно съдържание и програми с потребностите на бизнеса, както и физическият недостиг и застаряване на работната сила. Сред другите проблеми ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите посочи формалното провеждане на учебните стажове и практики и ниското качество на професионалното и висше образование.


В срещата участваха представители на Софийския университет, УНСС, Стопанската академия "Д.А. Ценов", НБУ, Техническия университет в София и филиала му в Пловдив и ЕПУ – гр. Перник.


От своя страна представителите на академичната общност заявиха готовността си да си партнират с БСК при актуализацията на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа