Новини
международна Конференция на тема: "Синхронизация и усъвършенстване на дейностите и законодателството, в контекста на европейските процеси в сектора на услугите за сигурност. 10 години НАФОТС"
11.09.2012
Източник: НАФОТС

Конференцията беше открита от президента на „Euralarm“ - Марк Шабо, вицепрезидента на АРТС (Румънска асоциация за технологии за сигурност) – Ливиу Матеску, и председателя на НАФОТС – Стефан Ганков.

Акцент на презентациите и дискусиите беше поставен върху законодателните стандарти в областта на частните услуги за сигурност и, в частност – върху Директивата на ЕК за услугите, от гледна точка на нейното въздействие върху пазара на частни услуги за сигурност. Друга дискусионна тема бе необходимостта от синхронизиране и подобряване на практики и законодателство на национално и европейско ниво, в контекста на последните развития в политиката и бизнес процеси в сектора на услугите на електронната сигурност.

По време на форума бяха представени и основните резултати, заключения и препоръки от „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване”, разработен в рамките на проекта на БСК по ОП РЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Анализът показва, че през периода на икономическа криза в България намалява и броят на частните охранителни фирми, и заетите в тях. От 4 888 през 2008 г. фирмите в сектора намаляват до 4 514 през 2011 г. По аналогичен начин стоят нещата и при броя на заетите - от 90 529 през 2008 г. те намаляват до 77 611 души през 2011 г. (по данни на НОИ).

 

Важен показател при анализа на човешките ресурси в сектора е демографската структура на заетите. Данните показват, че общо за сектора мъжете представляват 84,5 % от всички заети, а жените – 15,5%. Възрастовата група 55-64 год. е с най-голям брой заети мъже (28%), следвана от 45-54 год. (21%). Впечатление прави и високата заетост на мъже над 65 год., което е типично за сектор „Дейности по охрана и разследване”. По отношение на квалификационната структура анализът на данните показва, че основната част от заетите в сектора са лица, пряко ангажирани с изпълнението на охранителните услуги, за които не се изисква твърде висока квалификация и, съответно - заплащането е демотивиращо ниско. Вследствие на това, голяма част от заетите са със сравнително ниско образование, професионални компетенции и личностни умения. Като дефицитни могат да бъдат посочени следните компетенции и умения: Правна подготовка; Умения за даване на първа до-лекарска помощ; Технически умения (основно в сферата на технологиите); Управление на конфликти, Осъзнаване на значимостта и отговорността на отделните професии в сектора и отделните подсектори; Протокол и етикет на служителите и др.

 

Проучвания на Българска стопанска камара и други институции през първата половина на 2012 г. показаха, че най-дефицитните професии в България са изискващите сериозно и продължително образование. Секторът на частните услуги за сигурност не прави изключение от тенденцията към формиране на дефицит за квалифицирани кадри за секторните дейности, свързани с инженеринг и сервиз. В резултат на това, като дефицитни професии в сектора могат да се посочат:

  • Инженери и технически специалисти за проектиране, монтаж, програмиране, поддръжка и профилактика на съвременни системи за сигурност;
  • ІТ специалисти за проектиране, изграждане и програмиране на интегрирани системи за сигурност/мрежи, специализиран софтуер и др.
  • Ръководни специалисти;
  • Служители в мониторинг центровете;
  • Охранители – водачи на служебни кучета;
  • Охранители на пропускателен режим;
  • Охранители за охрана на масови мероприятия;
  • Консултанти по сигурност;
  • Служители в сферата на частните разследвания (частни детективи
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа