Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Шумен

Шумен

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.


Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.

 

Контакти:

Регионален референт: Илиана Донева

Адрес: гр.Шумен, пл."Възраждане"4, ет.2

Телефон; 0879059678

E-mail: shumen@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Шумен

Oбласти Шумен, Разград, Търговище;

 

Население:

област Шумен - 180 528; област Разград - 125 190,

област - Търговище - 120 818 (преброяване 2011);

 

Демографска структура на област Шумен:

  • Средната възраст е 40.6 години;
  • 62% от населението е в трудоспособна възраст;
  • 57.6% e икономически активното население;
  • 42.3% е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона

 

Област Шумен. Главните подотрасли на индустрията развити в Шуменска област са:

  • хранително-вкусовата - винопроизводство и производство на млечни продукти ;
  • машиностроене - домакински електроуреди; химическата ;
  • производство на строителни материали - каолин; 
  • металургия -  преработка на алуминий.


По-големите компании в областта: Винекс Преслав АД; Винарска изба Хан Крум АД; Меггле България ЕООД; Ново стъкло ЕАД; Херти АД; Алкомет АД; Теси ООД; Лавена АД; Фикосота Синтез ООД.

 

Област Разград. Услугите са водещият сектор в икономиката на областта.В този сектор са регистрирани повече от половината от действащите икономически субекти на територията на областта, предимно малки и микро предприятия.

 

Област Търговище. Край Търговище са изградени два завода за производство на стъкло и стъклени изделия за бита. На територията на областта работи и един от най-големите производители на оловно-кисели акумулаторни батерии в Европа, по лиценз на немската фирма ВАРТА.  В областта се развива също така винопроизводство, шивашка промишленост, производство на безалкохолни напитки по лиценз на Кока-Кола, производство на рафиниранослънчогледово масло, строителство, мебелопроизводство, дърводобив и дървообработваща промишленост, търговия и услуги.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа