Проучване на пазара на труда в България през 2011 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 02.04.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 07.05.2012 г.
Автор: Димитър Златинов, Людмила Векова, Григор Димитров, Йорданка Велинова
Ключови думи: Проучване на пазара на труда в България през 2011 г.
Описание

Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2011 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. За постигането на целта на анализа е извършено събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от Национални и регионални програми. При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания на местен и чужд опит по политики на пазара на труда, анкетни проучвания проведени по проекта и други, обобщение на опита и „добри практики” в регионални и браншови организации, членуващи в БСК в тази област, както и подходящи информационни източници по обекта на анализа. Обстойно се разглежда политиките на управление на заетостта на пазара на труда - формите и начините за модернизиране на трудовото законодателство; повишаване качеството на човешкия капитал; ограничаването на недекларираната заетост: разработването на програми за заетост – национални, регионални, браншови, специфични; повишаване мобилността на работната сила; финансиране на активната политика на пазара на; прилагане на иновативни подходи за реализиране на политиката на пазара на труда; развитие на социален и граждански диалог. Формулирани са препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на проекта, включително и предложения за промяна на нормативната база е тази област.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа