Целеви групи

Целеви групи, обхванати в проекта:

  • 1500 работодатели и ръководители човешки ресурси;
  • 2500 работници и служители;
  • Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол.
  • Непряко се обхващат всички потенциални и фактически потребители на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа