Събития
Учредяване на СКС „Добивна промишленост“

Организатор: БМГК
Дата: 02.05.2018
Място: БМГК, бул. Околовръстен път 27, ет.1


 

На 2 май 2018 г., сряда, от 13.00 часа, в заседателната зала на Българската минно-геоложка камара (БМГК), бул. Околовръстен път 27, ет.1, ще бъде учреден Секторен консултативен съвет (СКС) за оценка на компетенциите по заетостта и уменията на работната сила в сектор „Добивна промишленост“.

 

Съветът се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

В предишния програмен период БСК изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Добивна промишленост“.

 

Дневният ред на учредителното събрание включва:

 

  • Кратка презентация на проекта и описание на целите и функциите на Секторния консултативен съвет. Лектор: Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК;
  • Приемане на решение за учредяване на СКС;
  • Избор на членове на СКС;
  • Избор на председател и референт на СКС.

 

 

За контакт и допълнителна информация:

д-р инж. Иван Митев
Изпълнителен директор и член на УС на БМГК
Тел: 02 9950 424, 0885 464023
Email: director@bmgk-bg.org

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа