Новини
Учене чрез преживяване Учене чрез преживяване
03.06.2014
Източник: БСК

Близо 50 специалисти от  секторите „Мебели", „Транспорт", „Специализирано строителство", „Търговия на едро", „Фасилити мениджмънт", „Туризъм" и други се включиха в поредните обучения по ключови компетенции. Те са организирани от Българска стопанска камара по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

Участниците в курсовете концентрираха усилията си върху разширяването на своите социални умения за работа в екип, както и върху тънкостите на ефективната комуникация. Теорията се редуваше с реални казуси от корпоративното всекидневие, които помагаха различни елементи от наученото веднага да бъдат изпробвани на практика. Курсистите не просто пасивно усвояваха нови знания, но и ги „преживяваха", като активно се включваха в множеството интерактивни задачи, упражнения и ролеви игри. Те работиха както индивидуално, така и в малки групи или заедно с всички останали.

 

След като се запознаха със същността и елементите на социалната компетентност, участниците в обучението усъвършенстваха своите умения за създаване, управление и мотивиране на ефективни екипи. Курсистите преминаха през стъпките на създаване на добър микроклимат в екипа. Специално място в програмата беше отделено на ролята на ръководителя за създаването на позитивен социален климат на работното място.

 

Елементите и взаимовръзките в комуникационната мрежа бяха предмет на обученията по ефективни комуникации. Особено ценни за всички участници бяха упражненията за развитие на уменията за ефективно общуване - активно слушане, слушане с емпатия, задаване на въпроси и даване на обратна връзка. Курсистите имаха възможност да се потопят в делово общуване чрез няколко симулации - на предизборен дебат, интервю за работа, презентация и водене на съвещание.

 

В края на обученията включените в тях специалисти бяха единодушни в оценката си, че тренингите са били интересни и интерактивни, а материалът е бил поднесен по разбираем и атрактивен начин, с много примери от реалния бизнес и силна практическа насоченост.          
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа