Новини
Уроци по екипна работа Уроци по екипна работа
14.05.2014
Източник: БСК

Успешно приключиха първите две обучения по ключови компетенции на тема „Социални умения и работа в екип". Те са организирани от Българска стопанска камара по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". В курсовете се включиха 30 представители на предприятия и организации от секторите „Мебели", „Транспорт", „Специализирано строителство", „Търговия на едро", „Фасилити мениджмънт", „Туризъм" и други.

 

В продължение на три дни участниците придобиха не само теоретични знания, но и практически умения за ефективна работа в екип. Те преминаха през различни интерактивни задачи, самостоятелни и групови упражнения и екипни игри, които направиха обучението не само полезно, но и приятно. 

 

           Първият ден от курса беше посветен на екипа като понятие, видовете екипи, правата, задълженията и отговорностите на членовете на екипа. Чрез игри, дискусии и професионални тестове участниците достигнаха до извода, че силата и ефективността на един екип зависи до голяма степен и от специфичната роля на всеки отделен негов член.

 

          През втория ден акцентът беше поставен върху социалните умения при работа в екип - желание за участие, изграждане на отношения, оказване и приемане на помощ и подкрепа, доверие и социални взаимодействия. Обяснено беше значението на комуникативните умения, уменията за разрешаване на конфликти в екипа, както и на груповото вземане на решения. С помощта на различни игри и упражнения, комбинирани с подходящ теоретичен материал, участниците преминаха през процеса на създаване на положителен микроклимат в екипа. Обсъдени бяха факторите и условията за ефективност на екипната работа, както и поддържането на ефективния екипен дух. 

 

          „През цялото време групите работиха целенасочено. Учебната атмосфера беше заредена както с интелектуален, така и с емоционален заряд", смята преподавателят Георги Стоянов. Неговите впечатления се потвърждават от отличната оценка на участниците, отразена в анкетните карти след обучението. Те са впечатлени от практическата насоченост на занятията и от интерактивния начин на провеждане на курса и са доволни от възможността активно да участват почти през цялото време.  

 

Сред другите теми, по които имат нужда от повишаване на компетенциите, курсистите посочиха „ефективни комуникации", „адаптивност и асертивност", „умения за преговори", „управление на конфликти", „управление на времето", „презентационни умения".

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа