Управление на човешките ресурси
Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2014
19.12.2014

Този документ проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Разгледани са европейските политики за заетостта и развитието на работната сила за периода 2013-2014 г. и приоритетите на България, свързани с общите европейски политики. Представени са европейските инструменти за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, приложими стандарти и ролята на работодателските организации в процеса. Анализирана е структурата и организацията на дуалното обучение в страните от Европейския съюз, използването на игрови елементи (gamification) в развитието и оценката на уменията и компетенциите и на мобилните приложения за развитие на потенциала, подбор на персонала и придобиване и трансфер на знания.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
11.12.2014

Настоящият анализ на действащите системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво разглежда добри практики за организация на обучение, базирано на компетенции; прави преглед на иновативни подходи в организацията и приложението на електронни обучения и оценяване на работното място; както и на съвременни подходи за организация на стажове и практики; валидиране на придобити знания и умения в предприятието.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите (2011)
04.07.2012

Основна цел на проучването е идентифицирането на иновативни методи за оценка на компетенциите. Моделът предоставя важна информация за нуждите на управлението на човешките ресурси и по-конкретно за целите на изготвяне на персонални планове за развитие, планиране на обучението и планиране на кариерата. Като иновативен симулационен модел е идентифицирана и „сериозната игра”, като проучването акцентира на възможностите й в различни модификации да развие и повиши ключовата за компаниите компетенция „работа в екип”. Определено е и мястото на оценяването като част от процеса на обучение.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2011
30.03.2012

Целта на този документ е проучване на действащи системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво в България. Използваната методология включва проучване на налични информационни източници за провеждане на изследването, изучаване на съществуваща информация (DeskResearch), провеждане на срещи. Сравнение на анализираните решения по различни показатели и оценка на приложимостта и възможностите за интеграция с ИСОК.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила (Актуализация, 2011)
01.02.2012

Целта на този документ е проучване на европейски и световни добри практики, информационни системи, съществуващи инструменти, класификатори и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на секторни и фирмени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила
01.11.2011

Настоящите методически указания са създадени в рамките на националния проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони и имат за цел да подпомогнат създаването, внедряването и ефективното използване на управление, базирано на компетенции, чрез обективен анализ и оценка на длъжностите, създаване на работещ компетентностен модел и разработване на карти за оценка на компетенциите.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа