Новини от външни източници
Умения за бъдещето - приоритет на българското председателство на ЕС
12.01.2018
Източник: cedefop

Десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз (ЕС), България пое ротационното председателство на ЕС за първи път на 1 януари, а програмата му се фокусира, наред с други приоритети, върху цифровата икономика и уменията за в бъдеще.

Тъй като конкурентоспособността на европейската икономика е една от основните цели, председателството заявява: "Цифровият единен пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и изискванията на бъдещия пазар на труда са в основата на технологичното развитие. Не случайно те са основен елемент от програмата на Триото на Председателствата Естония-България-Австрия и приоритет на българското председателство. "

Трябва да се отбележи, че свързването на образованието на младите хора с изучаването на уменията за бъдещето "е начинът да се постигне конкурентна, гъвкава и успешна Европа".

По време на информационните и комуникационните технологии "това е  задължително sine qua non  за широкото въвеждане на тези технологии на всички нива в образователната система".

Ключов приоритет на българското председателство ще бъде продължаването на работата по пакета на Европейската комисия "Модернизиране на образованието - младежка инициатива" и напредъка по програмата "Нови умения за Европа".

Председателството ще работи активно за приемането на предложението за препоръка на Съвета за европейска рамка за качествени и ефективни чиракуване", тъй като именно младите хора са ключът към осигуряването на устойчиво развитие за всяка страна въз основа на ефективната връзка между образованието и пазара на труда. "

Ще се насърчават също обсъжданията относно инвестирането в уменията, необходими за разработването и използването на нови технологии, системи, платформи и услуги за голям анализ на данните.

В допълнение, българското председателство ще работи за "модернизиране на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общи европейски ценности, социалното приобщаване чрез формално и самостоятелно учене; консолидиране на ролята на учителите като основни участници в образователния процес и тяхната роля за подобряване на качеството и ефективността на образованието; преразглеждане на европейската рамка на ключовите компетенции и широкото въвеждане на информационни и комуникационни технологии на всички нива на образователната система ".

Председателството вижда бъдещето на работата в "набелязването на подходящите умения за нови работни места и по-добро планиране и взаимодействие на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху заетостта сред младите хора и уменията и компетенциите, необходими за 21-ви век . "

Според програмата на председателството е необходимо да се признаят нови и новаторски подходи в политиката по заетостта и да се съсредоточи върху младежта и върху по-добра връзка между образованието, уменията и потребностите на пазара на труда.

Следващото поколение от програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (Еразмус +) ще бъде подготвено с оглед осигуряването на достъп до образование и развитие на уменията на всяка възраст и насърчаване на цифрови предприемачески и творчески умения.

И накрая, българското председателство ще работи за постигане на общо съгласие по предложението за препоръка на Съвета относно насърчаването на социалното приобщаване и споделените ценности чрез формално и неформално образование и обучение и предложението за изменение на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 Декември 2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот.

Източник: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skills-future-priority-bulgarian-eu-presidency
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа