Новини
Съвместно предложение на БАМИ и БФИЕК относно преодоляването на дисбалансите и проблемите във функционирането на вътрешния пазар на електроенергия
30.01.2012

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСБАЛАНСИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

 

Във връзка с проведения на 27 януари т.г. в КНСБ публичен дебат и продължаващият обществен диалог за съществуващите  деформации в  пазарa на електроенергия,  БАМИ и БФИЕК, като представителни организации на индустриалните енергийни консуматори, предлагат следните спешни мерки за преодоляване на проблемите на вътрешния пазар на електроенергия:

1.Актуализиране на пътната карта за либерализацията на пазара - ясно дефиниране на задачите и спазване на сроковете за отваряне на пазара.

2.Осигуряване на вътрешното потребление на енергия за нуждите на двата пазарни сегмента - регулиран и дерегулиран. Износът на електроенергия да бъде възможен единствено след балансиране на нуждите за вътрешното потребление.

3.Включване на представител на бизнеса в създадената към МИЕТ работна група, подготвяща рамка за провеждане на тръжните процедури.

4.Търговете на електрическите централи да се провеждат едновременно.

5.Търговете на електрическите централи да се разделят за вътрешен и за външен пазар, докато делът на либерализирания пазар достигне поне 60%.

6.МИЕТ да провежда балансирана индустриална политика по отношение на енергетиката и останалата промишленост, потребител на енергиини ресурси.  Същата да бъде съобразена и с интересите на индустриалните енергийни консуматори, които формират голяма част от брутния вътрешен продукт (БВП), брутната добавена стойност (БДС) и

от износа на страната. Бизнесът очаква ръководството на МИЕТ да е генератор и изпълнител на дългосрочни икономически политики с пазарен характер, които да са съобразени със структурата и характеристиките на българските производства.

7.При провеждане на търгове в централите да се поставят изисквания към лицензиантите, че един собственик има право да участва само с един лиценз.

8.За отстраняване на търговци с изключително спекулативно поведение, за участие в търговете да се допускат само такива, които имат договор с краен клиент или крайните потребители.

9.Българският бизнес настоява изпълнителната власт незабавно да вземе мерки по прилагането на Регламент 1227/2011 на Европейския парламент и Съвета, относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Регламент 1227/2011 ЕО е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Индустриалните енергийни консуматори считат, че в България са налице фактически обстоятелства за манипулиране на пазара на едро на електроенергия. Това се потвърждава от сегашното изкуствено определено ниво на цените, което не е обосновано от пазарните фактори на предлагане и търсене.                                                                            

 

Управителен съвет на БФИЕК

Управителен съвет на БАМИ

 30.01.2012 год.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа