Новини
Стартира разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence в България Стартира разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence в България
23.07.2018
Източник: БСК

 

От началото на годината Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) работи по  проект за разширяване на MyCompetence. Системата е  създадена в периода 2009-2014 г. от БСК и е част от мерките и инициативите, които българската държава предприема в отговор на сериозните предизвикателства по отношение на политиките по заетостта, образованието и човешките ресурси. Проектът MyCompetence създаде инфраструктура – секторни и регионални звена за оценка на компетенции, съдържание – компетентностни профили на длъжности в 20 сектора и електронни инструменти за оценка и развитие на компетенции. Системата има над 16 000 потребители, които са преминали над 19 000 теста за оценка и самооценка на компетенции над 5000 електронни обучения за развитие на мениджърски и социални умения, емоционална интелигентност, специфични професионални умения, екипен потенциал, личностни характеристики.

В специализиран модул „Личностен профил“ за нуждите на Агенция по заетостта интегрираните ресурси на MyCompetence са използвани през последната година за създаване на профили на уменията на близо 9 000 безработни лица, на които са назначени близо 6000 мерки за развитие – въпросници за самооценка, за типология на личността и оценка на нагласи към контрапродуктивно поведение, както и електронни обучения и тестове за оценка от MyCompetence.

През 2018 г. при разширяването на проекта са създадени нови секторни съвети в 5 икономически сектора – Строителство, Енергетика, Минно-добивна промишленост, Козметика, Аутомотив. Експерти от секторите избраха по метода Делфи ключовите длъжности в тези сектори, за които ще бъдат разработени компетентностни профили. Актуалната визия на MyCompetence ще е насочена към потребителите на мобилни устройства.

За разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. компетентностни профили на длъжности във всеки от 20-те сектора е направен анализ на промените в изискванията на сектора с цел оценка на валидността и актуалността.

Разработен е национален каталог на компетенциите, който включва над 900 компетенции, разпределени в 16 клъстера и определени в областите на Europass. Структурата на компетентностния профил на длъжност е актуализирана с цел да съответства в максимална степен на националните и европейските стандарти, за да може да бъде използвана за бъдещи интеграции с EURES и ESCO относно знания, умения и компетенции.

Компетентностните профили на длъжности се актуализират и добавят с помощта на онлайн компонент на MyCompetence, който гарантира в диалогов режим следване на новата структура и контрол на напредъка и на качеството на въведената информация от Националния център за оценка на компетенции (НЦОК). В помощ е и речникът на понятия в компетентностно базирания мениджмънт, разработен в рамките на проекта.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа