xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Стартират дейностите по разработване на 5 модела на ключови длъжности за сектор Химия
Новини
Стартират дейностите по разработване на 5 модела на ключови длъжности за сектор Химия
14.08.2014

Отново избраният Секторен консултант за химическата промишленост по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони" е КПМГ Адвайзъри ЕООД.

Вече е разработена и представена на Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост“ Концепция за актуализиране на секторния модел чрез създаване на пет нови модела на ключови за сектора длъжности, включваща План – график на дейностите и Проект на карта - въпросник за провеждане на структурирано полево интервю.

Новите 5 ключови длъжности са избрани на база предложенията на пилотните предприятия. Тези предложения са одобрени от Секторния съвет и са предложени на Секторния консултант. На база основни критерии като обвързаносттта на длъжността с тенденциите за развитие на сектора, ключовите бизнес процеси в компанията, стратегията на предприятието и неговите ключови резултати са избрани новите 5 длъжности, за които ще бъде разработен секторен модел.

Това са Заварчик, Инженер топлотехника, Машинен оператор, Ръководител/мениджър качество и Финансов директор
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа