Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Стара Загора

Стара Загора

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт. 

 

Контакти:

Регионален референт: Лена Ленкова 

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I N 28 

Телефон; 0878255128

E-mail: starazagora@competencemap.bg


Обхват на РЦОК Стара Загора

Области Стара Загора и Сливен;

 

Население:

Област Стара Загора - 333 265,

Област Сливен - 197 473(преброяване - 2011г.);

 

Демографска структура на област Стара Загора:

  • Средната възраст е  35,7  години;
  • 69 % от населението  в трудоспособна възраст;
  • 51 %eикономически активното население;
  • 48 % е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона:

 

Област Стара Загора. Икономиката на областта е съсредоточена в индустриалният сектор, услугите и от селското стопанство. Най-големият промишлен комплекс е Промишлено-енергийният комплекс „Марица-Изток". В Стара Загора се намира и най-голямата пивоварна в България - „3агорка" АД.

 

Област Сливен. Характерни за Сливенска област са разнообразната отраслова и подотраслова структура, доброто разположение на промишлените мощности, напълно изградената инфраструктура в промишлените зони.

 

Като стар промишлен център, град Сливен има традиции в производството на текстил и трикотаж, храни и напитки, на машини и оборудване. Благоприятният климат е предпоставка за утвърждаването на Сливенския регион като важен доставчик на селскостопанска продукция.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа