Новини
Социалните партньори ще се включат активно в ОП „РЧР“ 2014-2020 г. Социалните партньори ще се включат активно в ОП „РЧР“ 2014-2020 г.
21.01.2015
Източник: БСК

Социалните партньори са надхвърлили многократно планираните дейности по проектите, които изпълняваха в рамките на вече приключилата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

 

Вместо изискваните 21 експертни разработки например екипите на работодателите и синдикатите са създали 461 анализи, доклади, методики и др. документи. Внесени са 12 вместо заложените 5 пакетни предложения за нормативни промени. Проведени са 1199 конференции, кръгли маси и семинари при планирани 21. Консултираните лица и организации са 67 пъти повече от очакваното - 105 805 вместо 1575. Разработени и внедрени са 8 вместо 2 информационни системи. 724 работодатели вместо планираните 263-ма са получили подкрепа за подобряване условията на труд. Вместо заложения брой от 16 888 човека Българската стопанска камара е обучила за придобиване на ключови компетенции 27 637 души.

 

Жечко Димитров - програмен директор в Българската стопанска камара, представи тези внушителни данни на информационно събитие за стартиране изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси" за новия програмен период - 2014-2020 г. От името на всички социални партньори той отчете основните резултати и изводи от досегашните действия на представителните организации на работодателите и работниците и служителите в подкрепа и изпълнение на социалните цели в стратегията „Европа 2020". Димитров очерта и перспективите за партньорството с държавата за постигане на основните цели в сферата на трудовата заетост до края на десетилетието.

 

В рамките на изпълняваните проекти по ОП РЧР 2007-2013 г. социалните партньори се доказаха като пряк участник в разработването на инструменти и политики за повишаване на гъвкавостта и ефективността на пазара на труда. Бяха разработени и приложени различни мерки за гъвкава сигурност на пазара на труда. В редица предприятия бяха подобрени условията на труд. Повиши се обществената нетърпимост към всички прояви на недекларираната заетост, беше създаден композитен индекс за оценка на нивото на неформалната икономика. Подобри се информираността на работещите за трудовите и осигурителните им права и задължения. Разработени бяха нови учебни модули, вкл.  за цели професии с цел намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на труд. Бяха създадени иновативни центрове за кариерно развитие на заети лица. Въведоха се информационни системи за повишаване ефективността и качеството на работната сила. Разработиха се и се внедриха национални професионални стандарти, компетентностни модели и Информационна система за оценка на компетенциите - реален механизъм за устойчива връзка между образование и заетост.

 

Показателна за успеха на проектите е високата оценка на външните оценители. Две от множеството позитивни бележки: „създадени са нови и иновативни модели за организация на труда"; „постигнати са устойчиви и забележителни резултати за повишаването на адаптивността и гъвкавостта на работната сила, които  могат да бъдат незабавно усвоени от широк кръг целеви групи". Според независимите оценители „социалните партньори демонстрират по-висока организационна стабилност, отколкото сменящите се правителства, което играе важна роля и създава институционална памет за формулирането и провеждането на дългосрочна стратегия на пазара на труда".

 

През новия програмен период на ОП РЧР - 2014-2020 г., социалните партньори предлагат партньорство най-вече в сферата на трудовата заетост за:

 

-          преодоляване на несъответствието на знанията и уменията на работната сила чрез привеждане на професионалното обучение на възрастни в съответствие с необходимите на бизнеса квалификация и компетенции;

 

-          осигуряване на по-добро наблюдение и изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и на изискванията по отношение на съответните умения чрез създаване на национална система за квалификационната структура на работната сила в България по региони;

 

-          повишаване на качеството на човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията, знанията, уменията и компетенциите на преподавателите / обучителите на възрастни;

 

-          осигуряване на условия за намаляване на младежката безработица чрез прилагане на различни подходи за подкрепа на младите хора в процеса на увеличаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда;

 

-          подобряване  стабилността, адекватността и обхвата на социалноосигурителната система;

 

-          развитие на индустриалните отношения, двустранния диалог, колективното трудово договаряне и подобряване на координацията между социалните партньори;

 

-          ограничаване на неформалната заетост и недекларираните доходи от труд и неформалната икономика като цяло, включително чрез иновативни подходи и мерки, прилагани на национално и местно ниво;

 

-          модернизиране на институциите на пазара на труда и повишаване на адекватността им спрямо потребностите на пазара на труда;

 

-          постигане на по-добър баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на труда и подпомагане на мобилността на работната сила.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа