Новини
Социалните партньори от машиностроенето ще работят съвместно в областта на квалификацията на кадрите
30.01.2012

      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Действащият до края на 2011г. Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за работещите в металоиндустрията е подписан през 2006г. Основните параметри, записани в него, са обсъдени и приети от Общото събрание на браншовата камара. Голяма част от договорените параметри преповтарят или се доближават до тези в Кодекса на труда и прилагащите го наредби.

 

Ежегодно след 2006г. браншовата камара и синдикалните федерации продължават действието му с Анекси, които отразяват преди всичко актуалните размери на минимален осигурителен доход по категории персонал за икономическите дейности на машиностроенето.

През изминалите 5 години ОКТД не е създавал проблеми на работодателите при регулиране на индустриалните отношения във фирмите, което потвърждава, че договорените в него параметри са обективни и в интерес на работодатели и синдикати. Възникналите на места различия в отделни фирми не са били в резултат на договорените параметри, а главно поради влошената икономическа ситуация и потреб-ността от предприемането на непопулярни мерки за оцеляване на фирмите.

 

С оглед на по-достъпно ползване на ОКТД (да не се изчита и съпоставя с ежегодните Анекси) на 27 януари т.г. браншовата камара по машиностроене и синдикалните федерации НСФ „Метал Електро” към КНСБ и СФММ към КТ „Подкрепа” преподписаха одобрения от ОС на браншовата камара ОКТД.

 

Новите положения в него са:

  • Договорените през есента на 2011г. размери на минимален осигурителен доход по категории персонал за икономическите дейности в машиностроенето, в сила от 01.01.2012г;
  • Договорени съвместни действия в областта на квалификацията на кадрите, участие във валидирането на неформално придобити знания, умения и компетенции; ограничаване на сивата икономика; популяризирането на добри практики на корпоративната социална отговорност.

 

 

27.01.2012г.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа