Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

София

София

Дейност и цел на  РЦОК:

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ .


По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.  Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.


Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт. 


Контакти:

Регионален референт: Вера Янева      
Адрес: гр. София, ул“Алабин“16-20       
Телефон; 02 987 19 90      
E-mail: sofia@competencemap.bg

Обхват на РЦОК София:

София – град и София област


Население
:

  • София град – 1 291 591,
  • София област – 247 489 (НСИ – 2011г):, което представлява близо 20% от населението на България;


Демографска структура:

  • Средната възраст е 38,3 години;
  • 67% от населението в София е в трудоспособна възраст;
  • 71,5% e икономически активното население;
  • 65,5% е коефициентът на заетост;

 

Икономика на региона:


В София - град е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България (преимущество се дава на развитието на тежката промишленост).


В Област София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция.


Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити.


Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите(вкл. компютърната техника, информационните технологии)


Около 50% от БВП на България се пада на столицата.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа