Новини
Системата Mycompetence.bg дава преимущества за фирмите от млечния сектор Системата Mycompetence.bg дава преимущества за фирмите от млечния сектор
26.11.2014
Източник: Секторен референт - МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ

Проектът „Разработване и внедряване на единна система за оценка на компетенциите по браншове и региони"  се осъществява от БСК заедно със социалните партньори КНСБ и КТ „Подкрепа" във взаимодействие с държавните институции. Проектът влезе в решителен етап - сега се виждат плодовете и резултатите от съвместните усилия на изключително голям екип. Изградена бе национална референтна мрежа , която е инфраструктура на проекта и която проучва 20 пилотни сектора, определени по показатели, заложени в концепцията. Референтната мрежа работи вече успешно и дава много добри резултати. Получава се много интересно взаимодействие между  заемащи различни позиции и професионални роли, хората от системата на бизнеса и образованието , обществените организации.

Освен националната референтна мрежа е проектирана, разработена и създадена Информационната система за оценка на компетенциите- „My competence „. Пилотните предприятия, секторните референтни съвети и заинтересовани фирми ще могат да ползват системата и нейните продукти.Всички разработени компетентностни стандарти и модели на длъжности, над 600, са тествани, валидирани, директно в практиката.

В света има  3 типа валидиране- по образователни стандарти, вторият - в зависимост от потребностите на пазара на труда- професионални стандарти, признаване на знания и умения, които са придобити в свободното време и в гражданското общество, включително и в доброволческите дейности, които станат в нашата страна - те се наричат информален път на знания и умения. Така че, проектътще бъде насочен и в тази посока. Сега е важно системата, която е създадена - референтната мрежа - да бъде акредитирана.

Пряката полза за предприятията от сектор Преработка на мляко и млечни продукти, както и за останалите сектори  е, че има разработен професионален стандарт за компетентност. Той  разработен не само съобразно изискванията в България, но и тези в ЕС. БСК работи в тясно взаимодействие с ЕСКО,  това е подобна система на тази, която създаваме. Стопанска камара ще съдейства за валидиране  на компетентностните модели, които са разработени на равнище ЕС. Така ще осъществявят съвместни проекти с ЕСКО при реализиране на тази програма, паралелно на нашата система.

Млечният пазар е много динамичен, много конкурентен, както по отношение на ресурсите , с които работи, така и по  отношение на продуктите, които създава.  Това е борба и промяна за въвеждане на нови продукти. Същевременно има стандарти, които са стриктни и важни и се спазват. Секторът се конкурира със самите  предприятия в него, а и извън България. Компетентността на хората се проявява в практиката, затова разработват и  стандарти.

 




КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа