Новини
Сектор ИТ през 2014 г.
29.10.2014
Източник: Секторен референт-ИТ

Дейностите, реализирани от Секторното референтно звено за сектор ИТ през 2014 г. в изпълнение на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"  бяха в няколко основни направления:

В продължение на утвърдения през 2013 г. Секторен модел за сектор ИТ, включващ 12 ключови длъжности, през 2014 г. бе организирано тестването на експерти на съответните длъжности в пилотните предприятия. В резултат на дейността бе подготвен „Аналитичен доклад за резултатите от тестването, верифицирането и консултирането на Секторния модел и предложения за неговото усъвършенстване и адаптиране към практиката на предприятията в сектора", утвърден впоследствие на заседание на СКС ИТ, проведено на 28 май 2014 г.

След консултации с пилотните предприятия и СКС ИТ бяха идентифицирани 5 допълнителни ключови длъжности - основно мениджърски, с които да бъде актуализиран Секторния модел за сектор ИТ през 2014 г.:

 • Изпълнителен директор
 • Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
 • Мениджър покупки/продажби
 • Ръководител екип програмисти
 • Директор/Мениджър човешки ресурси


Новите длъжности бяха утвърдени на неприсъствено заседание на СКС, проведено на 31.10.2014 г.

Тествани от пилотните фирми бяха и електронните инструменти в ИСОК:

 • Тест за оценка на търговски компетенции
 • Разрешаване на проблеми и вземане на решение
 • Тест за оценка на компетенции за управление на промяна в организацията
 • Тест за оценка на компетенции за управление на конфликти

Проведени бяха обучения на работното място на 31 специалисти „Човешки ресурси", оценители на компетенции и ръководители на екипи от пилотните предприятия. На заседание на СКС на 27.06.2014 г. бяха утвърдени резултатите от обученията по:

 • Методи и подходи за разработване и тестване на секторните модели.
 • Функционалности на ИСОК и възможности за използването и в управлението на човешките ресурси.

Пилотните предприятия нараснаха до 13, а броят на членовете в СКС ИТ - до 25 души от 17 организации.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа