Новини
Сектор Електромобили през 2013 г. Сектор Електромобили през 2013 г.
24.02.2014

Електрическата мобилност се очаква да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите десетилетия. България е една от деветте държави, членки на ЕС, които се присъединиха към Съвместната декларация за електрическа мобилност в Европа и поставиха електромобилите в центъра на вниманието и перспективите на този процес.

Благодарение на участието на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) в проекта, бе сложено начало на изграждане на професионални стандарти в една нова сфера на българската индустрия - Електрическата мобилност, която през 2013 г. се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика.

ИКЕМ участва в проекта със своите 10 пилотни предприятия, като национална браншова организация, единствена по рода си в сферата на електрическата мобилност, която обединява и защитава членовете си и работи по всички направления в сектора, вкл. индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

Оценката на български и чуждестранни експерти на постигнатите досега резултати по проекта е подчертано положителна. За тази позитивна оценка освен членовете на Секторния консултативен съвет Електромобили (СКС), голяма заслуга имат ръководителите на фирми, поели ангажимента да бъдат пилотни предприятия, както и специалистите Човешки ресурси и служителите, заемащи ключови длъжности, участващи в разработването и тестването на компетентностни модели и длъжности. С тяхното активно участие, се взеха важни решения и бяха приети значими стратегически документи за този нов сектор в България.

През 2013 г. беше актуализиран секторния модел и бе разширен  неговия обхват с включването на нови 10 ключови за сектора Електромобили длъжности. Бяха проведени обучения на работното място, обхващащи  31 специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи от пилотните предприятия в сектор „Електромобили“ в следните тематични области:„Методи и подходи за разработване и тестване на секторните модели (модели на длъжности) и карти за оценка на компетенции” и „Функционалности  на ИСОК и възможности за използването й в управлението на човешките ресурси”.

Екип експерти от СКС „Eлектромобили” разработи за втора поредна година Секторен анализ за сектор „Електромобили“. Основната цел на анализа бе да задълбочи и обобщи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение. Важни акценти в документа са основните тенденции за сектора в икономиката на Европа и възможностите за развитие на сектора в България.

 

В резултат на положителните резултати и висока оценка за партньорството между БСК и ИКЕМ, бе подписано споразумение за продължаване на дейността на Секторно референтно звено ЕЛЕКТРОМОБИЛИ и в следващите 12 месеца до края на 2014 г., с актуализиран състав на СКС.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа