Новини
Сектор Информационни технологии компенсира късното си включване в проекта на БСК Сектор "Информационни технологии" компенсира късното си включване в проекта на БСК
10.04.2014
Източник: Секторен референт „Информационни технологии"

Като своеобразно продължение на „Стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система", представени през 2012 г., БАСКОМ, в качеството си на браншова организация, стана партньор на Българска стопанска камара в проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите".

 

През изминалата 2013 г. бяха постигнати съществени резултати по проекта, независимо от късното включване на сектор "Информационни технологии", а забавянето, предизвикано от това, бе до голяма степен компенсирано. С помощта на консултант беше разработен секторен модел за оценка на компетенциите, включващ 12 ключови длъжности от сектора. Активна подкрепа в този процес оказаха пилотните предприятия, които взеха дейно участие в разработването на секторния компетентностен модел (СКМ).

 

През 2013 година бяха разработени стандартите за ключовите длъжности Системен проектант (Архитект), Дизайнер „Софтуер" (Архитект на решения), Бизнес анализатор „Информационни технологии", Документалист, Специалист „Тестване на софтуер (Инженер по качеството), Поддръжка на клиента, Продуктов мениджър, Ръководител ИТ проекти (Проектен мениджър), Програмист„Софтуерни приложения" (Разработчик), Системен администратор, Системен интегратор, Експерт по анализ и дизайн (Специалист по ползваемост).

 

Тестването на модела стартира в началото на 2014 г. В рамките на този процес се предвижда провеждане на структурирани интервюта със служители, заемащи тази длъжност. Предстои провеждане на консултации, чрез които предприятията от сектора ще бъдат запознати с методи и техники за разработване на фирмени модели на длъжности и карти за оценка на компетенциичрез тестване и адаптиране на секторния модел, както и с методи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила. До края на проекта към СКМ ще бъдат включени допълнително пет нови ключови длъжности, стандартите, които ще бъдат разработени от консултант. Няколко компании от сектора проявиха интерес към проекта и пожелаха да бъдат включени в него като пилотно предприятие.

 

През 2013 г. в рамките на проекта беше изготвен секторен анализ за сектор „Информационни технологии". Целта на документа е да представи реален и обективен анализ на последните налични данни за развитието на сектора, на текущите тенденции, проблеми и потребности в този бранш. Акцентира се върху работната сила и тенденциите, свързани с нейното развитите.

 

Анализът се базира както на проучвания „от място", така и на интервюта и срещи с компании и експерти от сектора. Използван бе възможно най-широк кръг от официални източници - български и европейски институции и органи, а също така и анализи и проучвания на водещи консултантски компании.

 

В резултат на проведения подбор на кандидати през 2013 г. според зададените критерии от Националния център за оценка на компетенциите бяха обучени общо 16 оценители на компетенции. Повечето от оценителите са от пилотните предприятия в сектора.

 

Ключовото значение на образователната система за сектора намери израз и в разширяването на Секторния консултативен съвет (СКС) чрез приемане на нови членове - представители на висши учебни заведения. Покана за включване в състава на СКС и излъчване на представител беше отправена към ВСУ „Черноризец Храбър" и ПУ „Паисий Хилендарски".

снимка: Сп. Computerworld

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа