Новини
Сектор Електромобили - основни дейности през 2014 г. Сектор "Електромобили" - основни дейности през 2014 г.
23.10.2014
Източник: Секторен референт, сектор "Електромобили"

През 2014 г. в СКС на сектор „Електромобили“ бяха приети двама нови члена: Божидар Павурджиев – Мениджър-проекти в „Енерджи ту гоу“ ООД, фирма-член на ИКЕМ с предмет на дейност - развойна дейност в областта на химическите източници на електроенергия; и инж. Атанас Иванов - Експерт, преподавател в Център за професионално обучение „Петър Йовчев и синове“ гр. Ямбол, член на ИКЕМ и участващ в Националния проект за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ като пилотно предприятие. Те замениха в състава на СКС Маргарита Иванова - Изп.директор на Еуропиън кепиталс АД, след постъпило заявление за напускането й като член на СКС-сектор "Електромобили" и Божил Цветанов – Член на съвета на директорите на Монбат АД – поради здравословни причини.

По-късно през годината стартира подготовката, във връзка с дейността по разработването на секторни модели на 5 нови ключови за сектора длъжности. Пилотните предприятия направиха своите предложения за разработване на нови ключови длъжности и беше изготвен списък с потенциални длъжности, които да бъдат предложени на консултантите за включване в Концепцията за определяне на ключовите за сектора длъжности.

В резултат на предложенията на пилотните предприятия, през м. юли стартира дейността по разработването на секторни модели на 5 нови ключови за сектора длъжности. През м. август СКС „Електромобили“ съгласува и прие „Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”, както и приложените въпросник - карта за провеждане на полево интервю и план-график. На база на взетото решение и приетата Концепция, ключовите длъжности, които бяха разработени в сектор Електромобили са:

Ръководител проект, НКПД 12135046 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Ръководител интегрирана система за управление, НКПД 12197023 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Началник смяна, НКПД 31226001 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Търговски представител, НКПД 33223003 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Специалист доставки, НКПД 33233005 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

През годината бяха тествани различни е-обучения като: „Обучение за обучители“, „Управление в условията на криза“, „Въведение в управлението на продажбите“, „Дю Дилижънс“ и други, които със своите ясно и последователно разработени съдържание и интерактивност биха дали добра база от знания и компетентности и могат да бъдат приложени в практиката.

Бяха направени различни проучвания свързани с очакванията и нагласите на работодателите и младите специалисти за успешно представяне на работното място; с приложимостта на компетентностни модели на 5 ключови длъжности за сектор „Електромобили“ и др.

През м. септември и м. октомври бяха направени предварителни срещи и разговори относно мненията на фирмите в сектора за дуалното обучение. Като резултат бяха изготвени предложения и препоръки. Стана ясно, че тъй като електрическата мобилност тепърва навлиза в България и се развива със сериозни темпове, това предполага и необходимост от обучението на нови квалифицирани кадри. Същевременно младежката безработица расте и въвеждането на дуално обучение би създало необходимия баланс. В България има вече създадена мрежа от професионални гимназии с традиции в широк спектър от специалности, което ще послужи за отлична основа за изграждането на дуалната сиситема.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа