xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет
Новини
Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет
12.02.2014
Източник: СКС "Химическа промишленост"

Вече представител в СКС "Химическа промишленост" има торовото производство в лицето на Агрополихим АД, гр. Девня, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, с технологично оборудване на високо ниво, в най-висока степен безопасно за работниците и околната среда, с доказан опит при подготовката на кадри с необходимите умения.

Присъединиха се и МЕРК България ЕАД и БАСФ ЕООД, компании които не само имат принос за развитието на химическата промишленост в страната, но са и с подчертано присъствие на европейско и световно ниво. Участието им в проекта определено ще доведе до повишаване на качеството на изпълняваните дейности.

Със свой представител в съвета се включи и Министерството на образованието, младежта и науката, което, предвид водещата му роля при изготвянето на политики в областта на образованието, в т.ч. и професионалното, ще има своя принос при набелязването на ефективни мерки и действия за обезпечаване на кадри с необходимото и търсено от бизнеса образование.

Ползата и ефектът от извършеното по проекта през изминалия период за отделните компании се доказва най-вече от проявения интерес и включването на нови пилотни предприятия. Още три компании се включиха като като пилотни предприятия в проекта:

Химкомплект Инженеринг АД - водеща компания със значителна роля за развитието на химическата промишленост в страната и подчертано присъствие на европейско и световно ниво, участвала в проектирането и изграждането на всички структуроопределящи за бранша предприятия

Континвест ООД – дружеството разполага с инсталация за разливане на течен хлор във варели и бутилки, произвежда натриев хипохлорит и ферихлорид за пречистване на отпадни и питейни води, течен алуминиев сулфат и твърд алуминиев сулфат за очистка на питейни и отпадни води, основен вносител в България на хлор - алкални продукти (солна киселина, натриева основа, метилен хлорид)

Интералис Кемикълс ЕАД - компания за дистрибуция на химикали в цяла Югоизточна Европа - разпространява специфични химикали и суровини, базови и инженерни полимери, естествен и синтетичен каучук, базови масла, химически добавки и пълнители и др.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа