Новини
Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет
12.02.2014
Източник: СКС "Химическа промишленост"

Вече представител в СКС "Химическа промишленост" има торовото производство в лицето на Агрополихим АД, гр. Девня, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, с технологично оборудване на високо ниво, в най-висока степен безопасно за работниците и околната среда, с доказан опит при подготовката на кадри с необходимите умения.

Присъединиха се и МЕРК България ЕАД и БАСФ ЕООД, компании които не само имат принос за развитието на химическата промишленост в страната, но са и с подчертано присъствие на европейско и световно ниво. Участието им в проекта определено ще доведе до повишаване на качеството на изпълняваните дейности.

Със свой представител в съвета се включи и Министерството на образованието, младежта и науката, което, предвид водещата му роля при изготвянето на политики в областта на образованието, в т.ч. и професионалното, ще има своя принос при набелязването на ефективни мерки и действия за обезпечаване на кадри с необходимото и търсено от бизнеса образование.

Ползата и ефектът от извършеното по проекта през изминалия период за отделните компании се доказва най-вече от проявения интерес и включването на нови пилотни предприятия. Още три компании се включиха като като пилотни предприятия в проекта:

Химкомплект Инженеринг АД - водеща компания със значителна роля за развитието на химическата промишленост в страната и подчертано присъствие на европейско и световно ниво, участвала в проектирането и изграждането на всички структуроопределящи за бранша предприятия

Континвест ООД – дружеството разполага с инсталация за разливане на течен хлор във варели и бутилки, произвежда натриев хипохлорит и ферихлорид за пречистване на отпадни и питейни води, течен алуминиев сулфат и твърд алуминиев сулфат за очистка на питейни и отпадни води, основен вносител в България на хлор - алкални продукти (солна киселина, натриева основа, метилен хлорид)

Интералис Кемикълс ЕАД - компания за дистрибуция на химикали в цяла Югоизточна Европа - разпространява специфични химикали и суровини, базови и инженерни полимери, естествен и синтетичен каучук, базови масла, химически добавки и пълнители и др.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа