xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Секторният консултативен съвет „Фасилити мениджмънт“ помага за увеличаване на капацитета в бранша
Новини
Секторният консултативен съвет „Фасилити мениджмънт“  помага за увеличаване на капацитета в бранша Секторният консултативен съвет „Фасилити мениджмънт“ помага за увеличаване на капацитета в бранша
16.07.2014
Източник: БСК

„Създадените до момента компетентностни модели на 20-те ключови длъжности в област „Фасилити мениджмънт" със сигурност ще бъдат основа за правилно структуриране на сектора и ще улеснят фасилити мениджмънт компаниите да увеличат капацитета и потенциала си." Такава оценка дава Горан Миланов - председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА),  за един от основните резултати от проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите.

 

Споменатите 20 ключови длъжности и разработените за тях компетентностни модели бяха утвърдени от Секторния консултативен съвет „Фасилити мениджмънт" след детайлно проучване „на терен" - в пилотните предприятия от сектора. В съвета участват представители на БГФМА, Българската асоциация „Почистване", синдикатите и държавни ведомства.

 

Създаденият през март 2012 г. СКС съсредоточи своята работа главно върху определянето на професионалните стандарти и разработването на секторния компетентностен модел. Моделът беше тестван и верифициран в  пилотните предприятия чрез различни утвърдени в практиката инструменти в сферата на човешките ресурси. След изпробването му в практиката СКС прие промени, които още повече доближиха модела към реалностите в бранша.

 

Секторният консултативен съвет изигра важна роля и при обсъждането и приемането на материалите и резултатите от обученията на специалисти „Човешки ресурси", оценители на компетенции и ръководители на екипи в пилотните предприятия. В рамките на тези курсове участниците усвояваха методи и подходи при разработването и тестването на секторните компетентностни модели, учиха се да ползват функционалностите на системата MyCompetence в управлението на човешките ресурси.

 

СКС обсъди и прие три секторни анализа за състоянието и развитието на фасилити мениджмънт бизнеса в България. По думите на Горан Миланов анализите „показаха също така, че фасилити мениджмънтът в България е с голям потенциал за развитие и в бъдеще ще представлява съществена част от националната ни икономика. С компетенциите на фасилити мениджмънт специалистите се постигат такива важни цели като повишаването на енергийната ефективност, понижаване на експлоатационните разходи на сградите и повишаване на качеството на живот на хората", обобщи Миланов.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа