Новини
Секторният консултативен съвет „Търговия на едро“ се обедини около 36 важни за бранша компетенции Секторният консултативен съвет „Търговия на едро“ се обедини около 36 важни за бранша компетенции
23.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Търговия на едро" прие секторен компетентностен модел, в който са разработени профили за общо 36 компетенции, които са от особена важност за този вид бизнес. Сред тях са 10 основни компетенции като „ориентираност към резултата" и „комуникационни умения", 5 управленски - управление на хора, проекти, на промяната, планиране и координиране, лидерство. 21 са специфичните за сектора компетенции. Сред тях са „управление на търговска марка", „развитие на пазара", „мърчандайзинг", „управление на веригата от доставки".

 

Секторният компетентностен модел за сектор „Търговия на едро" е изготвен по проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Пак като част от дейностите по проекта е създаден и Секторният консултативен съвет, в който участват представители на браншовата организация Съюз на търговците в България, на компании от бранша, на социалните партньори КНСБ и КТ „Подкрепа" и на образователни институции, които подготвят кадри за търговията.

 

Освен че обсъди и одобри секторния модел, СКС определи също ключовите позиции за бранша и координира тестването и верифицирането на техните компетентностни профили в пилотните предприятия от този сектор. Като следствие от тази проверка в практиката бяха направени необходимите актуализации в секторния модел.

 

Специалисти по персонала, оценители на компетенции и мениджъри на екипи бяха обучени да разработват и внедряват компетентностни модели на длъжности, както и да използват функционалностите на MyCompetence в управленито на човешките ресурси.

 

За двугодишното си съществуване СКС прие два анализа на икономическата ситуация в търговията на едро и на състоянието на работната сила в бранша. Членовете на СКС се обединиха около извода в тях, че е необходимо да има модел на компетенциите за всяка позиция, който да отразява изискванията на ясно структурирания процес на продажба - модел, спрямо който всеки член на търговския екип се оценява редовно и който служи за основа за разработването на плана за развитие на всеки служител.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа