Новини
Секторният консултативен съвет „Млечна промишленост“ работи в тясно сътрудничество с пилотните предприятия Секторният консултативен съвет „Млечна промишленост“ работи в тясно сътрудничество с пилотните предприятия
18.07.2014
Източник: БСК

От създаването си през 2012 г. до момента Секторният консултативен съвет „Млечна промишленост" работи в непрекъснато сътрудничество с пилотните предприятия, включени в проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Някои от заседанията на съвета дори се провеждат на територията на фирми-участници в проекта като „ЕлБиЛакт" в Пловдив.

 

Резултат от това тясно взаимодействи с компаниите от млекопреработвателния бранш са и трите секторни анализа, възложени от СКС на доказани експерти от отрасъла, а впоследствие подробно обсъждани в съвета. В рамките на един от тези дебати възниква и предложението да се разшири обхватът на секторните анализи, а в бъдеще дори на проекта, като се обхване и подсекторът „Производство на мляко", т.е. млечното животновъдство.

 

Сериозна роля изиграва СКС в определянето на ключовите длъжности в бранша. Пилотните предприятия предлагат общо 44 позиции, които са важни за техния бизнес. От тях след задълбочени дебати се открояват 20, за които впоследствие се разработват компетентностни профили.

 

На тяхна база се изготвя секторен компетентностен модел, който след това е тестван и верифициран в реални произвоствени условия в пилотните предприятия. Също там са проведени и поредица от обучения на специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи. На тях СКС разчита да превърнат компетентностния модел и в частност на системата MyCompetence в основни инструменти в управлението на персонала от фирмите в бранша.

 

СКС е отделил също сериозно внимание на търсенето на модерни форми и пътища за сътрудничество на средните и висшите училища с работодателите от млекопреработвателния сектор. Особен акцент е поставен върху тесните връзки с основния ВУЗ, който произвежда кадри за бранша - Университета по хранителни технологии в Пловдив. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа