xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Секторният консултативен съвет „Месопреработване“ включва нови пилотни предприятия
Новини
Секторният консултативен съвет „Месопреработване“ включва нови пилотни предприятия Секторният консултативен съвет „Месопреработване“ включва нови пилотни предприятия
20.07.2014
Източник: БСК

От началото на 2014 г. Секторният консултативен съвет (СКС) „Месопреработване" е приел две нови пилотни предприятия: „Пилко" ООД от Разград и „Микроарт 7" от Белене. Заедно с тях общо 12 фирми от бранша участват в проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Амбициознта цел на СКС за тази година е мрежата от пилотни предприятия да се разшири още повече, като бъдат привлечени компании, които не членуват в Асоциацията на месопреработвателите в България.

 

Основната дейност на СКС „Месопреработване" от неговото учредяване през 2011 г. до края на 2013 г. е съсредоточена върху разработването и впоследствие тестването и верифицирането на секторния компетентностен модел и картата за оценка на компетенциите. След съгласуване със съвета секторният консултант е успял да представи в модела най-важните бизнес процеси и ключовите за сектора длъжности. Посочени са всички синоними на основните за бранша позиции, изчерпателно са описани опитът и квалификацията, необходими за всяка една от тях. Междувременно списъкът от ключови длъжности неколкократно е разширяван.

 

СКС се ангажира също с провеждането на обученията на експерти по персонала, оценители на компетенции и ръководители на екипи от пилотните предприятия. В курсове, проведени на работните им места, тези специалисти се научиха да разработват и внедряват компетентностни модели, както и да използват инструментите на системата MyCompetence в управлението на човешките ресурси в компаниите, в които работят.

 

СКС е създаден с решаващата подкрепа на Асоциацията на месопреработвателите в България. БСК сътрудничи активно с тази браншова организация във всички дейности по проекта за създаване и внедряване на MyCompetence в месната промишленост.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа