xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Секторният консултативен съвет „Машиностроене“ подкрепя интегриран подход в подготовката на кадри за бранша
Новини
Секторният консултативен съвет „Машиностроене“ подкрепя интегриран подход в подготовката на кадри за бранша Секторният консултативен съвет „Машиностроене“ подкрепя интегриран подход в подготовката на кадри за бранша
24.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Машиностроене", създаден по проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence), застава зад интегрирания подход за професионална подготовка на кадри за бранша. Това предполага обединение на усилията на машиностроителните предприятия,  средните и висшите учебни заведения и центровете за професионално обучение за изпълнение на три взаимосвързани дейности:

 

  • създаване на система за координация и управление на формирането на знания, умения и компетенции;
  • създаване на иновационна система за непрекъснато професионално обучение;
  • активна реклама и позициониране в общественото пространство на подготовката по машиностроителни професии и работата в машиностроителни предприятия.

 

Това е записано сред изводите в последния секторен анализ за машиностроенето, разработен с активното участие на СКС и одобрен от него. Според членовете на съвета една от възможните организационни форми за практическо реализиране на интегрирания подход са клъстерите. Основни участници в подобен клъстер за професионална подготовка в областта на машиностроенето, според СКС, трябва да бъдат: водещ (базов) университет (например, Техническият университет -  София); други висши училища или техни функционални подразделения (например катедри, които водят машиностроителни специалности); машиностроителни компании; средни професионални училища.

 

Идеята за интегриран подход в квалификацията на работниците и специалистите за машиностроенето е провокирана от преобладаващото мнение на ръководителите на фирми в бранша, че постъпващите на работа при тях след завършването на средно или висше училище са все по-неподготвени по теория и най-вече по практика.

 

СКС констатира, че според тенденциите в машиностроителния сектор в ЕС и в България в периода до 2020 г. кадровият дефицит в бранша ще се задълбочава както в неговите количествени, така и в качествените му измерения.  С излизането на българското машиностроене от кризата дефицитът на квалифицирани кадри ще нараства. Изострянето на този проблем в рамките на ЕС, по-широкото отваряне и либерализиране на пазара на труда в съюза, разширяването и облекчаването на миграционните процеси в него ще създадат допълнителни условия за движение на квалифицирана работна сила към други страни, които предлагат по-добри условия за живот и работа.

 

Тъкмо към решаването на тежкия кадрови проблем е насочена цялостната дейност на СКС „Машиностроене" от 2011 г. насам. За този период членовете на съвета са подпомогнали изготвянето на три анализа на сектора и състоянието на човешките ресурси в него. С помощта на пилотните предприятия и секторния консултант те са определили ключовите длъжности в бранша и са приели секторен компетентностен модел.

 

СКС е координирал тестването и верифицирането на секторния модел в реални условия, след което е осъвременил първоначалния му вариант. Специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи вече са обучени да разработват и внедряват компетентностни модели на длъжности, както и да използват функционалностите на MyCompetence в оперативната си работа с персонала в компаниите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа