Новини
Секторният консултативен съвет „Машиностроене“ подкрепя интегриран подход в подготовката на кадри за бранша Секторният консултативен съвет „Машиностроене“ подкрепя интегриран подход в подготовката на кадри за бранша
24.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Машиностроене", създаден по проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence), застава зад интегрирания подход за професионална подготовка на кадри за бранша. Това предполага обединение на усилията на машиностроителните предприятия,  средните и висшите учебни заведения и центровете за професионално обучение за изпълнение на три взаимосвързани дейности:

 

  • създаване на система за координация и управление на формирането на знания, умения и компетенции;
  • създаване на иновационна система за непрекъснато професионално обучение;
  • активна реклама и позициониране в общественото пространство на подготовката по машиностроителни професии и работата в машиностроителни предприятия.

 

Това е записано сред изводите в последния секторен анализ за машиностроенето, разработен с активното участие на СКС и одобрен от него. Според членовете на съвета една от възможните организационни форми за практическо реализиране на интегрирания подход са клъстерите. Основни участници в подобен клъстер за професионална подготовка в областта на машиностроенето, според СКС, трябва да бъдат: водещ (базов) университет (например, Техническият университет -  София); други висши училища или техни функционални подразделения (например катедри, които водят машиностроителни специалности); машиностроителни компании; средни професионални училища.

 

Идеята за интегриран подход в квалификацията на работниците и специалистите за машиностроенето е провокирана от преобладаващото мнение на ръководителите на фирми в бранша, че постъпващите на работа при тях след завършването на средно или висше училище са все по-неподготвени по теория и най-вече по практика.

 

СКС констатира, че според тенденциите в машиностроителния сектор в ЕС и в България в периода до 2020 г. кадровият дефицит в бранша ще се задълбочава както в неговите количествени, така и в качествените му измерения.  С излизането на българското машиностроене от кризата дефицитът на квалифицирани кадри ще нараства. Изострянето на този проблем в рамките на ЕС, по-широкото отваряне и либерализиране на пазара на труда в съюза, разширяването и облекчаването на миграционните процеси в него ще създадат допълнителни условия за движение на квалифицирана работна сила към други страни, които предлагат по-добри условия за живот и работа.

 

Тъкмо към решаването на тежкия кадрови проблем е насочена цялостната дейност на СКС „Машиностроене" от 2011 г. насам. За този период членовете на съвета са подпомогнали изготвянето на три анализа на сектора и състоянието на човешките ресурси в него. С помощта на пилотните предприятия и секторния консултант те са определили ключовите длъжности в бранша и са приели секторен компетентностен модел.

 

СКС е координирал тестването и верифицирането на секторния модел в реални условия, след което е осъвременил първоначалния му вариант. Специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи вече са обучени да разработват и внедряват компетентностни модели на длъжности, както и да използват функционалностите на MyCompetence в оперативната си работа с персонала в компаниите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа