Новини
Секторният консултативен съвет „Консервна промишленост“  се съсредоточи върху секторните анализи Секторният консултативен съвет „Консервна промишленост“ се съсредоточи върху секторните анализи
22.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Консервна промишленост" обръща специално внимание на годишните анализи за състоянието на бранша и по-специално на работната сила в него, изготвяни в рамките на проекта на БСК за създаване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). И в двете приети до момента разработки се прави изводът, че бизнесът с преработката и консервирането на плодове и зеленчуци има потенциал за развитие. Макар че заетите в активна възраст преобладават, в последните години се забелязва тенденция на увеличаване на броя на тези в предпенсионна възраст - между 55 и 64 г.

 

Експертите от СКС обръщат внимание, че секторът продължава да има потребност от средни специалисти, а делът на квалифицираните работници намалява. Дефицитни в сектора са технолозите, операторите на машини, мениджърите, лаборантите, машинните инженери, техниците, еколозите.

 

Именно професиите, свързани с опазването на климата и околната среда, като еколог (или ръководител качество и контрол) са сравнително нови в сектора. До тях се нарежда и професията на диетолога.

 

Временната (сезонната) заетост в сектора продължава да е основен проблем, пред който са изправени управленските екипи в предприятията, отчитат още в СКС.

 

Освен разработването на секторни анализи, сред основните задачи на СКС е създаването на секторен компетентностен модел и неговото тестване и верифициране в реални условия в пилотните предприятия от бранша. В консервната промишленост този процес приключи успешно, а съветът прие анализа на резултатите и произтичащите от него корекции в секторния модел.

 

В рамките на поредицата обучения на работното място специалисти по човешки ресурси, мениджъри на екипи и оценители на компетенции се научиха да разработват и внедряват компетентностни модели на длъжности, както и да използват функционалностите на системата MyCompetence в оперативната си работа със заетите в консервните предприятия.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа