Новини
Секторният консултативен съвет „Информационни технологии“ обединява усилията си с браншовата организация Секторният консултативен съвет „Информационни технологии“ обединява усилията си с браншовата организация
21.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Информационни технологии" и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) гледат в една посока още от създаването на съвета в края на 2012 г. Работата на СКС се съчетава в голяма степен с дейността на вече съществуващата работна група по образованието към БАСКОМ. Тя търси изход от опасния дефицит на квалифицирани кадри в бранша от преди ИТ-индустрията да се включи като пилотен сектор в проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

Впечатляващо е задълбоченото отношение на членовете на СКС към годишните анализи на състоянието на работната сила в сектора. При дебата върху разработката за 2013 г. са формулирани няколко много важни и конкретни предложения за усъвършенстване на анализа: в него да се обърне специално внимание върху професионалното образование по информационни технологии; да се добавят пропуснати сфери на дейност в ИТ компаниите; да се засегне връзката между кадровите проблеми в индустрията и новата оперативна програма на ЕС „Наука и иновации за интелигентен растеж".

 

Съвсем ясни са и мерките, които СКС посочва за справяне с недостига на специалисти. В дългосрочен план са необходими промени в образователната система, в краткосрочен - активно използване на системата „сини карти" за внос на ИТ експерти от страни извън ЕС, а в средносрочен - отваряне на българските висши училища за студенти по информационни технологии от държави извън съюза.

 

Секторният консултативен съвет утвърждава първо 12, а впоследствие още пет ключови длъжности, за които се разработват компетентностни профили. Той координира също успешното тестване и верифициране на секторния компетентностен модел в пилотните предприятия, като поставя две предварителни условия за това: въпросникът да бъде оптимизиран така, че попълването му да отнема по-малко от един час; верифицирането на модела да се извършва с ръководители на специфични за бизнеса дейности, а не с мениджъри „Човешки ресурси".

 

Междувременно СКС прие анализа на резултатите от тестването на секторния модел и наложената от тях актуализация на модела. Успешно завършиха също обученията на специалистите по персонала, оценителите на компетенции и ръководители на екипи в пилотните предприятия. В тях участниците усвоиха методите за разработване и внедряване на компетентностни модели на длъжности, както и функционалностите на системата MyCompetence, които могат да се прилагат в управлението на човешките ресурси в компаниите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа