Новини
Секторният консултативен съвет на сектор Бeзалкохолни напитки и бутилирани води съгласува и прие Коцепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности Секторният консултативен съвет на сектор "Бeзалкохолни напитки и бутилирани води" съгласува и прие Коцепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности
11.09.2014
Източник: Mилчо Бошев - секторен референт

На проведеното на 25.08.2014 г. заседание на Секторния консултативен съвет на сектор "Бeзалкохолни напитки и бутилирани води", в рамките на проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони”, бе съгласувана и приета “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”, представена от Секторния консултант „Денкщат България”. Обсъдено и съгласувано бе становище по Концепцията, изготвено от член на СКС.

Секторният консултативен съвет взе следните решения:

1. Приема “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”, както и приложените въпросник - карта за провеждане на полево интервю и план-график.

2. Съгласува и приема Становище по „Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”.


Ключовите длъжности, които ще бъдат разработвани в сектор „Производство на безалкохолни напитки и бутилирани води“ са:

- Началник смяна - НКПД 31226001
- Сиропчия - НКПД 75122011
- Техник, технолог производство на алкохолни и безалкохолни напитки - НКПД 3119 301
- Ръководител, финансов отдел - НКПД 12116005
- Машинен оператор, производство на пластмасови изделия - НКПД 81421014
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа