Новини
Секторният консултативен съвет Мехатронни системи и автоматизация  сътрудничи с чуждестранни партньори Секторният консултативен съвет "Мехатронни системи и автоматизация" сътрудничи с чуждестранни партньори
22.07.2014
Източник: БСК

Дейността на Секторния консултативен съвет "Мехатронни системи и автоматизация" надхвърля рамките, зададени по проекта на Българската стопанска камара (БСК) за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Още в първата година на своето съществуване той провежда съвместни разширени заседания заедно с Управителния съвет на Индустриален клъстер "Мехатроника и автоматизация", стимулира и подпомага неговото коопериране на национално и дори на международно равнище. В дискусиите на едно от заседанията се включват също представители на индустриални клъстери от Германия и Сърбия, както и на фондациите "ПИК - България" и TÜV Rheinland - България.

 

СКС препоръчва на участниците в проекта на БСК при оценката на компетенциите на работната сила да използват опита на индустриалния клъстер в Магдебург, Германия. Освен това по инициатива на съвета утвърждаването на компетентностния подход в сектор "Мехатроника" се включва сред приоритетните задачи в стратегията на Индустриален клъстер "Мехатроника и автоматизация".

 

СКС играе активна роля за идентифицирането на ключовите позиции в секора. Съветът обсъжда задълбочено секторния компетентностен модел, изготвен за бранша, и препоръчва на авторите в разработването на следващите профили на ключови длъжности да обърнат по-голямо внимание на специфичните проблеми на мениджмънта в сектора, както и на специалистите по човешки ресурси в него. Според членовете на СКС е необходимо също ясно да се очертаят типовете компетентностни модели, общи за някои позиции в електромеханичния бранш и да се стимулира конкретизацията в специфичните области.

 

Секторният консултативен съвет не просто координира тестването и верифицирането на секторния модел в пилотните предприятия. Той си поставя за задача въз основа на резултатите от проверката на модела в практиката да оформи предложение за актуализация на списъка от длъжности в Националния класификатор на професиите и длъжностите. Целта е той да отразява динамичните промени във високотехнологичните индустрии, част от които са пилотните предприятия от сектор "Мехатроника".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа