Новини
Секторен компетентностен модел за сектор Търговия на едро
11.07.2013

Разработеният през 2012 г. по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" секторен компетентностен модел за сектор Търговия на едро т.г. бе актуализиран и допълнен с включени 10 нови ключови длъжности. В него е включен каталог от общо 36 компетенции, обособени в три категории - основни, специфични и управленски. Описани са пътищата за придобиване и развитие на компетенциите и са предложени инструменти за оценка на компетенциите. Допълненият и актуализиран секторен модел бе приет на заседание на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор Търговия на едро, проведено на 25.06.2013 г.


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа