Новини
СКС Електромобили прие  „Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности” СКС Електромобили прие „Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”
25.08.2014

На свое заседание проведено на 20.08.2014 г. СКС Електромобили прие „Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности” във връзка с етап 1 по дейност 8.4. „Разработване на секторни модели на ключови за секторите длъжности” 2014 г. Към нея бяха съгласувани и приети въпросник - карта за провеждане на полево интервю и план-график за осъществяването на дейността по етап 1 и етап 2.


Документът е разработен в рамките на Националния проект за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” от консултантите от Синектика Интер Рекрутмънт ООД. Той съдържа обосновано предложение за определяне на списък на нови 5 ключови длъжности, на които да бъдат разработени компетентностни модели, предложена е подробна информация за избраните  подходи, методи и инструменти за анализ на информация, бизнес процеси и методиката за определяне на ключови длъжности. Описан е и методът на  сравняване на фактори за определяне на ключови длъжности в основните и спомагателни  бизнес процеси. Избрани са факторите: Знания, умения и експертиза, Влияние на вземане на решение, Работа с хора, като във всеки фактор са определени и дефинирани 7 нива на проявление. Представени са методите и инструментите за разработване на модели на ключови длъжности като вид и като последователност, за да се постигнат изискваните резултати в  /Етап 1 и 2/.

 

На база на взетото решение и приетата Концепция, ключовите длъжности, които ще бъдат разработвани в сектор Електромобили са:

Ръководител проект, НКПД 12135046 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Ръководител интегрирана система за управление, НКПД  12197023 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Началник смяна, НКПД  31226001 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Търговски представител, НКПД  33223003 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

Специалист доставки, НКПД  33233005 /длъжност, вкл. Код по НКПД/

 

След съгласуването на етап 1 със СКС и НЦОК се очаква стартирането на етап 2 по дейността. Той ще включва набиране на информация необходима за разработване на моделите, изготвяне на прототипи на 5те модела на ключови длъжности, съгласно посочените методически указания и изисквания, апробиране на разработените нови модели на длъжности в предприятия в сектора – провеждане на  миниму 5 структурирани полеви  интервюта със специалисти, заемащ съответната длъжност, редактиране на разработените прототипи на модели на ключови длъжности в съответствие с резултатите от апробирането, съгласуване на моделите на ключови длъжности със СКС, документиране на проведените структурирани интервюта за апробиране и обратна връзка по разработените модели – 5 протокола, писмен и електронен формат, публикуван в ИСОК.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа