Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Русе

Русе

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ .


По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.


Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.


Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.

 

Контакти

Регионален референт: Зоя Пимпирева     
Адрес: гр. Pусе, ул.“Църковна независимост”35,п.к.11
Телефон; 082/825013;
E-mail: ruse@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК-Русе

Oбласти Русе, В.Търново, Габрово, Силистра;

 

Население:

област Русе – 235 252,

област Велико Търново - 258 494,

област Габрово – 122 702;

област Силистра – 119 474;  (преброяване 2011 г.);


Демографска структура на област Русе:

  • Средна възраст: 44,7 години;
  • Брой население в трудоспособна възраст: 62,5 %;
  • Икономически активно население : 53,4 %;
  • Коефициент на заетост: 44,2%.


Икономика на региона

 

Област Русе. Водеща позиция в икономиката на област Русе заема сектор "Услуги", следван от сектор "Индустрия"  и аграрният сектор.


По отношение на произведената продукция най-голям дял се пада на „Производство на химически вещества”, следвано от „Производство на текстил и облекло” и „Металургия и метални изделия”. Добре изявени са също машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост и строителството.


Област Велико Търново. Водещи сектори в икономиката на област Велико Търново са Услугите, Туризмът, Търговията, Индустрията и Аграрният сектор.


Област Габрово. Основният отрасъл в областта е “Промишленост” с три основни направления: "Добивна промишленост"; "Преработваща промишленост"; "Снабдяване с електроенергия, газ и вода". Развити са също сектор "Туризъм" и "Строителство".


Област Силистра. В община Силистра се развиват множество  отрасли, сред които земеделие, текстил, обзавеждане, производство на неръждаеми изделия, производство на месни и млечни хранителни продукти и тухларство. Най-голямо място в  икономическото развитие на област Силистра заема аграрния сектор.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа