Новини
Регионалните центрове за оценка на компетенциите популяризират компетентностния подход Регионалните центрове за оценка на компетенциите популяризират компетентностния подход
01.08.2014
Източник: БСК

 

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) са гръбнакът на териториалната инфраструктура, създадена по проекта на Българската стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Разпределени в 10 големи градове, РЦОК създават мрежа, която обхваща цялата страна. Тяхна основна цел е да популяризират компетентностния подход в управлението на човешките ресурси и да подпомагат дейностите по неговото въвеждане и прилагане в компаниите в своя регион чрез използването на системата MyCompetence.

 

 

Центровете в Стара Загора, Плевен, Варна, Бургас, Шумен, Перник, Пловдив, Кърджали, Русе и София са създадени в края на 2011 и първата половина на 2012 г. В този период усилено се работи върху системата MyCompetence и компетентностните модели в 20 водещи за България икономически сектора, избрани за пилотни по проекта на БСК.

 

Първа задача на регионалните референти по проекта беше да създадат структура по проекта на съответната територия, както и регистър с информация за разположените там предприятия, училища, висши учебни заведения, центрове за професионално обучение, трудови посредници и консултанти по управление на човешките ресурси. Те помагат в избора на партньори и пилотни предприятия по проекта.

 

Регионалните референти изготвят списъци на обучените по проекта оценители на компетенции от  съответния регион. Установяват контакти с тях, договарят форми на сътрудничество, подпомагат и консултират тяхната дейност.

 

Референтите събират данни, проучват и изготвят регионални обзори на работната сила.  В тях се включват основни тенденции, проблеми и прогнози за развитие на работната сила в регионите, както и установени практики по управление на човешкия капитал.

 

РЦОК работят в тясно взаимодействие със секторните референти и Секторните консултативни съвети от секторите, които имат пилотни предприятия на територията на региона. Те осъществяват контакти и провеждат работни срещи с експерти от бюрата по труда по региони.

 

 

Центровете се грижат за популяризирането на MyCompetence на местно равнище. Те представят проекта в професионални гимназии, областни и общински управи и съвети за социално партньорство. Организират пресконференции за популяризиране на проекта в регионите, както и работни съвещания с представители на образователните институции на своята територия, на които се представят проектът на БСК и дейността на центровете за оценка. Провеждат се също регионални кръгли маси по проблемите на заетостта и уменията на работната сила. Популяризира се седмичният бюлетин по проекта на БСК с цел увеличаване броя на абонатите в съответния регион.

 

Регионалните референти играят важна роля също при провеждане на национални анкетни проучвания, както и при организацията на обучения по проекта на БСК. Те оказват логистична подкрепа, набират участници от целевите групи, изготвят регистри на желаещите да се включат в присъствени курсове.

 

Референтите проучват приложимостта в практиката на разработените компетентностни модели за ключови длъжности и свързаните с тях карти за оценка на компетенциите. Те набират респонденти за тяхното тестване в съответния регион, участват във валидирането и апробирането на инструментите за оценка на комптенциите. В допълнение към процеса по верифициране и тестване на секторните компетентностни модели те консултират физически и юридически лица за използването на MyCompetence.

 

РЦОК проучват мнението на работодателите в региона и изготвят предложения за нови длъжности, които да бъдат включени в Националната класификация на професиите и длъжностите. Включват се в съвместни анкетни проучвания на проекта с висши училища (Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов, и Нов български университет)  за очакванията на студенти и работодатели.

 

Регионалните референти изпълняват и текущи информационни задачи:

 

  • Предоставят на пилотните предприятия в бранша и региона актуална информация за дейностите по проекта на БСК;
  • Информират работодатели по въпроси, свързани с компетентностните модели;
  • Консултират потребители на MyCompetence за нейното ползване;
  • Организират работни и консултативни срещи с потенциални пилотни предприятия от региона.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа