Новини
Развитие на дейностите по проекта на БСК в сектора Безалкохолни напитки Развитие на дейностите по проекта на БСК в сектора "Безалкохолни напитки"
29.01.2014
Източник: СКС "Безалкохолни напитки"

Сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води" е един от 20-те сектора, който в продължение на две години  участва  в осъществяването на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


В изминалите две години в рамките на проекта и в съответствие с указанията на Националния център за оценка на компетенциите /НЦОК/ Секторният консултативен съвет организира изпълнението на широк кръг от дейности. В периода 2012-2013 г. бяха разработени и приети два анализа на състоянието на компетенциите на работната сила в сектора. Проектът стартира с обучението на 18 души като оценители от определените десет пилотни в сектора предприятия. В курсовете по ключови компетенции и по дигитални компетенции обучение преминаха 52 служители и експерти от сектора.


Съществен етап от работата по реализацията на проекта бе разработването на Секторни компетентностни модели.  В края на 2012 г. беше обсъден и приет модела в сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води".


Секторният компетентностен модел обхваща общи задължителни квалификации, стандарти и умения, необходими за ефективното функциониране на сектор  „Преработваща промишленост, 11 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води". Съгласно действащия Класификатор на икономическите дейности КИД-2008 икономическата дейност Производство на безалкохолни напитки е с код 11.07, раздел 11 - Производство на напитки, сектор С - Преработваща промишленост.


Моделът включваше 10 ключови длъжности изведени за сектора, като за всяка длъжност са разписани компетенции, разделени на основни, специфични и управленски (ако позицията е управленска). Основните, управленските и общите компетенции в модела са създадени специално за сектора производство на безалкохолни напитки и бутилирани води с активното участие на 10-те пилотни предприятия. Компетенциите са съобразени са с особеностите на дейността в сектора, процесите протичащи в различните предприятия, както и стратегията за развитие на сектор „Производство на безалкохолни напитки и бутилирани води" на базата на приетия анализ на компетенциите на работната сила в сектора.          


В разработения компетентностен модел са описани много примери на поведения. Поведението е онзи аспект от личността на човека, който се променя относително лесно и изразява съвкупност от знания, умения и нагласи. С промяната на поведението на работното място най-бързо се подобряват трудовите резултати на служителите. За да се насочи развитието на служителите в посока, която ще помогне на предприятието за постигане на целите му, моделът се фокусира преди всичко върху поведението.


Комптеностният модел е съобразен с ключовите цели и стратегии на предприятията от сектора. Моделът на компетенции за ключови длъжности дава реални възможности на предприятията да постигнат по-високи резултати. Допълнителна полза от модела, е че дава яснота на каква база може да се оценяват служителите, от какви обучения се нуждаят, за да се покрият изискванията на сегашната позиция, както и какви знания и умения са необходими за тяхното развитие. Моделът улеснява процеса на оценка на трудовото изпълнение, тъй като се постига по-висока ефективност и обективност чрез примерите за поведения във всяка компетенция - основна, специфична и управленска. За всяка от ключовите позиции в сектор производство на безалкохолни напитки и бутилирани води е разписан набор от 6 основни, 11 специфични и 4 управленски компетенции според спецификата на длъжността. Всяка компетенция е съставена от наименование, дефиниция и няколко поведенчески индикатора. По този начин се изяснява съдържанието и смисъла на компетенцията.        


Целта на разработения компетеностен модел е да подпомогне осъществяването на стратегията на сектора и на всяко предприятие по отделно. По този начин се подпомага изпълнението и постигане на стратегиите на предприятията и на сектора като цяло чрез съвременно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава отговорни и мотивирани служители. Предприятията и всеки служител зает в тях преследват стратегически цели и се стремят да подобрят ефективността си.


С пълното съдържание на доклада можете да се запознаете по-долу.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа