Новини
Работата на СКС „Търговия на едро“ за последните три години
05.03.2014

Съюзът на търговците в България се включи в проекта "Разработване  и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от Българска стопанска камара с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.

 

През 2012 г. стартира същинската дейност и сътрудничество между СТБ и БСК по проекта, като през месец март същата година беше учреден Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на едро". Съветът е съставен от 11 експерти  - представители на работодателите, образователните институции и на партньорите по проекта - КТ „Подкрепа“ и КНСБ. СКС се оглавява от председателя на СТБ.

 

През 2012 и 2013 година бяха осъществени редица важни дейности по проекта.

 

На първо място бяха определени 11 пилотни предприятия от сектора, които да се включат в осъществяването на проекта. Сред тях са: „Наш дом“ АД, „Торготерм“ АД, „Искра 21“ АД, Булмарма“ АД, „Софарма трейдинг“ АД, „Авенди“ ООД, „Грестокомерс“ ЕООД, „Либра“ ЕАД, кооперация „Панда“ и т.н. С избора на пилотните предприятия през 2012 г. стартира и процесът по определяне на 10 ключови за сектора длъжности, за които бяха разработени секторни компетентностни модели. През 2013 СКМ бе допълнен с още 10 ключови за сектора длъжности. През същата година бе осъществено тестване и верифициране на секторния компетентностен модел на определените през 2012 г. ключови длъжности. Дейностите по тестването и верифицирането на секторния компетентностен модел се осъществиха успешно с активното съдействие на пилотните предприятия от сектора и бяха осъществени на два етапа.

 

В първият етап беше проведено полево проучване, бяха разработени фирмени профили и карти за оценка на компетенции в 6 от пилотните предприятия и бяха проведени 40 консултации на физически лица и 10 на предприятия за  относно функционалностите на ИСОК.

 

Във втория етап бяха проведени обучения на работното място за функционалностите на ИСОК на 31 специалисти от сектора.

 

Сред положителните резултати от проекта могат да се прибавят организираните от БСК безплатни обучения по ключови и дигитални компетенции през 2012 г. и 2013 г., в които взеха участие над 300 души от сектора - специалисти и мениджъри от пилотните и други предприятия.

 

През 2011, 2012 и 2013 г. експерти, излъчени от СТБ и СКС участваха в разработването на секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектора „Търговия на едро“. В тях основен акцент се постави върху изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, отчитането на очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014 - 2020 г., прогнозата на новите умения, компетенции и професии в сектора, както и дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.

 

Във връзка с успешното внедряване на секторния компетентностен модел участие в организираните по проекта обучения за оценители на компетенции взеха 20 души - представители на пилотните предприятия.

 

През 2013 г. по проекта се осъществи тестване на редица инструменти за оценка на компетенциите, като бяха обхванати мениджърски компетенции, социални компетенции, емоционална интелигентност, дигитални компетентности, компетенции свързани с проектиране и управление на бизнес процеси, измерване и оценка на екипна ефективност, измерване и оценка на удовлетвореността и мотивацията.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа