Новини
Проектът на БСК дава възможности за млечния сектор Проектът на БСК дава възможности за млечния сектор
21.02.2014
Източник: СКС "Млекопреработване"

Както е предвидено и в проекта на БСК и в заложените стратегии на  ПРСР 2014-2020, бизнесът трябва да е активната страна в образованието.


Разработените до сега 20 ключови длъжности и компетентностни модели за тях дават възможност на фирмите от млечния сектор да се възползват и да направят оценка на своите работници и специалисти.  Проведените до сега разговори и срещи с представители на фирмите от сектор „Мляко+" показват, че ръководните екипи са заинтригумани от проекта и от неговата реализация и се възползват от вече разработените компетентностни модели, за да направят оценка на своите екипи.


Освен това, разработените КМ и работата по проекта допринасят за тясно взаимно сътрудничество между фирмите от сектора , професионалните гимназии и висшите учебни заведения.  От срещите и дискусиите, които проведе секторния референт на „Млекопреработване" става ясно, че учебните програми и обученията могат да бъдат насочени според изискванията на млечния бизнес и неговите приоритети. 


Системата Mycompetence дава големи възможности за самоусъвършенстване и за обучение на специалистите от сектора, споделиха при проведените  консултации собствениците на млекопреработвателни предприятия.  Използването на картите за самооценка и методиките дават възможности за това да се изясни нивото на служителите и те да бъдат съответно стимулирани или да бъдат обучавани.  Нуждата от обучения и надграждане на знанията и уменията  ще е приоритет на фирмите от бранша.  Това е залегнало и в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020. В бюджета на ПРСР 2014-2020 заделени средства за обучение и усъвършенстване на персонала , за неговото изграждане, повишаване на знанията и уменията.  Обученията и уменията на ученици и студенти  с реални резултати от учебните заниятия и практики също са във фокуса на  новата ПРСР. 


Както е предвидено и в проекта на БСК и в заложените стратегии   на ПРСР бизнесът трябва да се намеси в разработването на учебните планове за средните професионални гимназии.
Той трябва да каже какви специалисти му трябват,  да участва активно  в разработване на учебни планове, да дава мнени я за  това на какво трябва да се акцентира при обучаването на специалистите, както и да осигурява  възможност за практически стажове. Такива мерки и политики са заложени и в новата ОСП и фермерите  и собствениците  на фирми от млечния сектор трябва да знаят това, трябва и самите те да се обучават и да проидобиват нови знания и умения.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа