Новини
Проведоха се работни срещи в Кърджали, Ст.Загора и Пловдив за представяне на пилотната версия на ИСОК Проведоха се работни срещи в Кърджали, Ст.Загора и Пловдив за представяне на пилотната версия на ИСОК
28.03.2013
Източник: БСК

 

 

Напредъкът по изграждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила беше представен пред участниците в работни срещи в Кърджали, Стара Загора и Пловдив, в периода 26-28 март 2013 г.

Основни лектори по време на срещите бяха д-р Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК, д-р Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“ в БСК, и Атанас Бойков – експерт „Регионални организации“ в БСК.

В срещи се включиха активно и ръководителите на съответните регионални стопански асоциации - Альоша  Синабов – Председател Стопанска камара – Кърджали, Иван Ленков – Изпълнителен Директор на Стопанска камара - Стара Загора, и Александър Пешев – Председател на Стопанска асоциация – Пловдив, както и ръководителят на Регионалния център за оценка на компетенциите в Кърджали Анатолия Звездова.

По време на срещата беше презентирана и Системата за оценка на трудовото представяне на референтите в Националната референтна мрежа.

В рамките на визитата в Стара Загора се проведе и среща със студентите от Тракийския университет, пред които беше представено внедряването на компетентностни модели в управлението на човешките ресурси, а също така ще бъдат запознати с пилотната версия на ИСОК – www.MyCompetence.bg .

MyCompetence е информационна система в областта на управлението човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Целите на MyCompetence са:

 • да създаде функционална съвместимост и възможност за интегрирано използване на  данни,
 • да генерира и събере на едно място информация и ноу-хау в управлението на процесите по внедряване на компетентностния подход в развитието на човешкия капитал,
 • да подпомогне и инициира предприемането на ефективни мерки (на национално и секторно ниво) в развитието на заетостта и уменията на работната сила в България,
 • да инкорпорира добри практики от прилагането на процеса по управление на човешките ресурси,
 • да изгради библиотека на възможностите за подпомагане на ученето през целия живот,
 • да предостави съответните материали за подпомагане на ученето през целия живот,
 • да позволи намирането и съхраняването на публикуваните документи, а на тяхна основа с адекватни анализи да се очертават тенденции и препоръки.

Потребители на MyCompetence ще бъдат работодатели, мениджъри, специалисти по човешките ресурси, лица, наети по трудово правоотношение, специалисти в МОМН, НАПОО, АЗ, преподаватели от висшите училища и професионалните гимназии, доставчици на услуги в областта на подбор и обучение на персонал,студенти и др.

Системата за оценка на компетенциите на работната сила обхваща четири основни модули с база от данни:

 • Модул „Секторни модели” ;
 • Модул „Оценка на компетенции”;
 • Модул „Информация за икономическите сектори”;
 • Модул „Електронно обучение”;
 • Модул „Ресурси за развитие”. 

До края на 2014 г. системата ще включва 20 секторни модела (каталози с компетенции), които ще съдържат описание и компетентностни рамки на 600 ключови за икономическите сектори длъжности. Към настоящия момент MyCompetence предоставя професионално компетентностни стандарти за 300 длъжности, като за целта са дефинирани 3200 знания, 2900 умения и 3300 компетенции, необходими за успешното практикуване на длъжностите. Посочени са над 16500 индикатори (конкретни успешни поведения на работното място) за измерване на нивото на владеене на отделните компетенции. Разработените компетентностни стандарти са съобразени с изискванията на Европейската квалификационна рамка, европейските класификатори, Националната квалификационна рамка, Държавните образователни изисквания и Националния класификатор на професиите и длъжностите.

Проучен е опитът на  държавите в ЕС, САЩ, Канада и др., като на тази основа са разработени 17 методики,  конкретни указания и препоръки към предприятията в областите:

 • проектиране и валидиране на компетентностни модели;
 • оценка на представянето и потенциала на работната сила;
 • внедряване на компетентностния подход в УЧР;
 • оценка на длъжностите.

Цялото ноу-хау, създадено по проекта, е публично достъпно чрез неговия специализиран портал www.competencemap.bg.

До края на проекта (2014 г.) MyCompetence ще съдържа 30 инструмента (карти за оценка, системи за  самооценка и 360-градусова обратна връзка, тестове и въпросници) за измерване и оценяване на компетенции.

Електронната платформа за обучение ще съдържа 20 е-курса за онлайн обучение по ключови компетенции.

Модул „Информация за икономическите сектори” съдържа 5 международни и 10 национални проучвания и анализи на състоянието на икономиката и човешкия капитал, 40 анализа с данни и изводи за състоянието предприятията и човешките ресурси в пилотните сектори, за потребностите от нови умения и квалификация на работната сила.

Модул „Ресурси за развитие” на системата съдържа информация за учебни програми и прием във висши училища, колежи, професионални гимназии, ЦПО, доставчици на обучение и други услуги в сферата на управление на човешките ресурси.

MyCompetence осигурява достъп до европейски и национални каталози и класификатори на компетенции, като ESCO, O*NET, DISCO, E-Competence и EUROccupations.

Функционирането и ефективността на информационната система се обезпечава от Националната референтна мрежа, която обхваща 20 секторни консултативни съвета, 10 регионални центрове за оценка на компетенциите, 400 пилотни предприятия, 400 обучени и лицензирани оценители, 15 консултантски агенции.

В рамките на проекта (до края на 2013 г.) ще бъдат обучени по ключови компетенции 2300 мениджъри и специалисти, ще бъдат предоставени 1000 консултации и 650 обучения на работното място по методи за работа със системата.

Структурните звена в Националната референтна мрежа са изградени и функционират на трипартитен принцип и включват представители на работодателите, на държавата (МТСП, АЗ, МОМН, НАПОО), на висшите училища и професионалните гимназии, на синдикатите, на други организации, опериращи в сферата на заетостта и уменията на работната сила.

Дейността по проектиране и изграждане на системата е одитирана от 18  водещи чуждестранни експерти от Англия, Франция, Холандия, Португалия, Чехия, Естония и представители на ЕК, Световната банка, CEDEFOP  и ESCO. Отзивите, оценките и препоръките на чуждестранните партньори са изключително позитивни.

Предстои разработването на версия на MyCompetence на английски език.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа