Новини
Проведе се среща на работния екип по проект Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България Проведе се среща на работния екип по проект "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България"
18.05.2017
Източник: БСК

На 28.03.2017г. се състоя встъпителната среща на работния екип по проект „ Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България“. Проектът е по инициатива на Министерство на образованието и науката и се провежда съвместно с Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Предвижда се проектът да продължи в рамките на година и половина като целта му е да посочи и определи механизми за развие на приоритетни области в сферата на професионалното обучение и ученето през целия живот.


Европейският център за развитие на професионалното обучение съдейства при разработването и прилагането на политиките на ЕС в областта на професионалното обучение. Той следи тенденциите на трудовия пазар и помага на Европейската комисия, страните от ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите да съобразяват предоставяното обучение с потребностите на трудовия пазар. Наред с България още четири страни са заявили своето желание и ще вземат участие в такъв проект. Това са Гърция, Словакия и Естония.


Срещата бе открита от зам.-министър Мария Гайдарова, която отбеляза някои от основните проблеми и тенденции, с които се сблъскват младите хора на пазара на труда -  повишаване нивото на безработица, недостиг на хора с адекватно ниво на основни умения, ранното напускане на училищното образование и др.

 

Участниците в срещата участваха в дускусия за дефиниране обхвата, целите и необходимите резултати и ресурси по проекта. Като основни области на развитие бяха набелязани: събиране и анализ на валидна информация, структурирано взаимодействие между всички страни по процеса, трансформиране на стратегиите в работещи политики. Беше подчертана нуждата от систематичен подход, разработване на методологии за качествен анализ на резултатите от обучителните програми, изграждане на механизми за активна обратна връзка, както и развитие на системата по отношение на нейната адаптивност и гъвкавост.

 

По-нататъшната работа по проекта ще включва набелязване на конкретни приоритетни области и задачи, по-задълбочен анализ на нуждите и потребностите спрямо спецификите на страната. Проектът дава възможност за интегриране на системата MyCompetence и продължаващото й развитие по отношение на оценяване и управление на компетенции и професионални умения и стандарти.

 

От страна на Българска Стопанска Камара участие в работния екип взеха Антоанета Кацарова, директор, и Кристина Велчева, експерт в Национален център за оценка на компетенциите. Основно лице за контакт по проекта е Мария Тодорова, директор дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа