Новини
Проведено заседание на Секторния Консултативен Съвет
25.08.2014
Източник: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

На 21.08.2014г. се проведе неприсъствено заседание на Секторния Консултативен Съвет "Консервна промишленост" по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". 

 

На срещата се представи, обсъди и прие "Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности". Също така се представиха и се съгласуваха изготвените експертни становища по горепосочения документ. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа