Новини
Признание за MyCompetence - ще се разширява с европейски средства Признание за MyCompetence - ще се разширява с европейски средства
30.06.2015
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), създадена от Българска стопанска камара (БСК) със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013), ще бъде финансирана и през новия програмен период. Членовете на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси" (2014-2020) одобриха на подпис специална операция за развитие на MyCompetence в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места".

 

Планираните в нея дейности трябва да се изпълнят до края на 2017 г. Партньор на БСК в новия проект ще бъде Министерството на труда и социалната политика. Очаква се договорът да бъде подписан до края на 2015 г.

 

Предвижда се през следващите две години да се разшири капацитетът и обхватът на MyCompetence. Към сега съществуващите в системата 20 икономически сектора ще бъдат включени още пет. За всеки от тях ще се идентифицират по 20 ключови длъжности, ще се разработят секторни компетентностни модели и най-малко пет теста за оценка на компетенции. Ще се създадат, тестват и пуснат за масов достъп поне седем нови електронни обучения по ключови компетенции.

 

Паралелно с това ще се разшири и поддържа съществуващата Национална референтна мрежа на MyCompetence, като към нея се изградят секторни консултативни съвети в новите пет пилотни икономически сектора. Ще продължи да работи и Националният център за оценка на компетенциите.

 

Към MyCompetence ще се създаде нов онлайн модул за анализ и оценка на потребностите от компетенции на ниво предприятие. Софтуерният продукт ще бъде внедрен пилотно в четири фирми от два сектора. Очаква се той да съдейства на предприятията да определят по-адекватно необходимите компетенции за отделните професии и потребностите си от работна сила с конкретни умения.

 

В рамките на новия проект ще се съберат и анализират актуални данни за нуждите от умения и компетентности и развитието на пазара на труда. Това от своя страна ще помогне за по-доброто прогнозиране на необходимостта от компетенции в обхванатите от MyCompetence икономически сектори.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа